Quyết định 2556/QĐ-BGDĐT 2023 Bộ tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 10 giáo dục thường xuyên

Tải bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 GDTX mới nhất

Mới đây, ngày 06 tháng 09 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2556/QĐ-BGDĐT năm 2023 về phê duyệt Bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT).

Theo đó ban hành kèm theo Quyết định này là tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 10 giáo dục thường xuyên của 8 môn học: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Quyết định 2556/QĐ-BGDĐT năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 2556/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Bộ tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình GDTX cấp THPT;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách Hội đồng thẩm định tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình GDTX cp THPT các môn học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT) gồm 8 môn học: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học (Nội dung tài liệu kèm theo).

Điều 2. Tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 các môn học được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm GDTX, trung tâm GDNN - GDTX (gọi chung là Trung tâm GDTX) để tổ chức thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT.

Tài liệu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên Trung tâm GDTX sử dụng, khai thác có hiệu quả tài liệu này để giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT đảm bảo chất lượng và yêu cầu cần đạt theo quy định của Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTX

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

Nội dung chi tiết file word của Bộ tài liệu Hướng dẫn dạy học lớp 10 giáo dục thường xuyên 2023, mời các bạn tham khảo cụ thể trong đường link bên dưới:

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Số hiệu:2556/QĐ-BGDĐTLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:06/09/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 31
0 Bình luận
Sắp xếp theo