Công văn hướng dẫn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam của tỉnh Vũng Tàu 2019

Công văn chỉ đạo tổ chức 20-11 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Công văn Số: 2136/SGDDT-VP, ngày 30 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11/2019.

Ngày 20-11 năm 2019 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay vào đó sẽ đẩy mạnh các hoạt động thể thao, đọc sách, hoạt động trải nghiệm, … để ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Đây là nội dung chính đáng chú ý của công văn.

Nội dung công văn 2136/SGDDT-VP

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm thiết thực chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện các nội dung theo công văn số 2133/SGDĐT-VP ngày 12/11/2018 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngày 20/11 và các ngày khác, áp dụng từ năm học 2018-2019.

2. Đối với dịp 20/11/2019 không phải năm tròn do đó các đơn vị không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng có thể tổ chức họp mặt truyền thống, tọa đàm và tổ chức các hoạt động giáo dục, thi đua như thăm hỏi nhà giáo nghỉ hưu, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đọc sách, hoạt động trải nghiệm, … để ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (th/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở LĐTB-XH (ph/h);
- UBND huyện, TX, Tp (ph/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT.VP, Tuyền LV.

KT Giám Đốc

Phó Giám Đốc

Lương Thị Lệ Hằng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 600
0 Bình luận
Sắp xếp theo