Tải Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV 2023 file doc, pdf

Hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 2023

Ngày 15/8/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 - 2024.

Theo đó, thời lượng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong cả năm học thực hiện theo Quyết định 50/2007/QĐ-BGDĐT . Các cơ sở đào tạo căn cứ kế hoạch đào tạo của nhà trường có thể tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” thành 01 hoặc 02 đợt tùy điều kiện thực tiễn.

Nội dung Công văn 4337/BGDĐT-GDCTHSSV 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4337/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 - 2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm.

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Quyết định số 50/2007/QĐ- BGDĐT); Hướng dẫn số 107-HD/BTGTW ngày 19/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) năm học 2023 - 2024 như sau:

I. THỜI LƯỢNG

1. Thời lượng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong cả năm học thực hiện theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT.

2. Các cơ sở đào tạo căn cứ kế hoạch đào tạo của nhà trường có thể tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” thành 01 hoặc 02 đợt tùy điều kiện thực tiễn.

II. NỘI DUNG

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên

- Quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; giáo dục sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

- Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

- Thông tin về tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên

- Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích của sinh viên theo quy định tại Hiến pháp năm 2013; Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 và các văn bản khác có liên quan.

- Phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật pháp của sinh viên được quy định tại: Bộ luật hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020; Luật Phòng chống ma túy 2021; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác có liên quan.

3. Phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách của sinh viên; các quy chế, quy định có liên quan

Trang bị những kiến thức cần thiết cho sinh viên khi mới nhập học bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ của sinh viên; các văn bản quy định về chế độ chính sách của sinh viên; các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên, công tác Đoàn, Hội, tư vấn học đường; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học; công tác xã hội trường học; các nội quy, quy định, những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề

- Giới thiệu về ngành, nghề, chương trình đào tạo, công tác tư vấn học đường cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội; các chương trình, hoạt động của cơ sở đào tạo.

- Hướng dẫn phương pháp học đại học hiệu quả; kỹ năng hội nhập trong môi trường mới, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức các hoạt động cho sinh viên thi đua học tập, rèn luyện; khơi dậy ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp.

- Giáo dục truyền thống, đạo đức nghề nghiệp; kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và các kỹ năng viết hồ sơ xin việc.

- Giáo dục phòng, chống tham nhũng; trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên.

- Các chuyên đề khác theo kế hoạch và thực tiễn của nhà trường.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Xây dựng Kế hoạch, Chương trình

- Căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng và hoàn thiện nội dung chi tiết, lựa chọn các chuyên đề phù hợp cho từng khóa học theo nội dung gợi ý nêu trên, cụ thể gồm: Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa học, giữa khóa học, cuối khóa học.

- Các cơ sở đào tạo phê duyệt Chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, trực tiếp chỉ đạo, phân công các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp để triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2023 - 2024.

2. Phương thức tổ chức và hình thức thực hiện

- Căn cứ vào điều kiện, đặc điểm cụ thể ở đơn vị, các cơ sở đào tạo chủ động lựa chọn hình thức tổ chức (trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả 2 hình thức) để đảm bảo triển khai hiệu quả và thuận lợi cho báo cáo viên, sinh viên.

- Tích hợp các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng; tiết sinh hoạt Đoàn - Hội hàng tháng.

- Tổ chức các chuyên đề giáo dục trong suốt năm học; nhà trường mời báo cáo viên là giảng viên uy tín, các chuyên gia, cựu sinh viên thành đạt, các báo cáo viên của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để giảng dạy các chuyên đề phù hợp cho sinh viên; tiến hành ghi hình các buổi chuyên đề/hoạt động để phục vụ tuyên truyền cho khối khác, khóa khác trong năm học.

- Khuyến khích sử dụng các nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin: website, fanpage, các ứng dụng (App), hệ thống học tập trực tuyến, thư điện tử để thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung, hỗ trợ quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình tham gia và chất lượng học tập "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" của sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên cùng cấp để triển khai các nội dung về công tác Đoàn, Hội; tổ chức công tác thanh niên, sinh viên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội; khuyến khích SV tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục kỹ năng mềm do nhà trường tổ chức.

- Cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác sinh viên trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT (http://www.moet.gov.vn), Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.com/vugdcthssv.), Trang Fanpages “Học sinh, Sinh viên Việt Nam (https://www.facebook.com/cthssvvn/) để tuyên truyền cho sinh viên các chủ trương, chỉ đạo của ngành Giáo dục.

3. Công tác kiểm tra, đánh giá

- Các cơ sở đào tạo đánh giá và công nhận việc hoàn thành "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" cho sinh viên. Kết quả tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" là tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong năm học 2023 - 2024.

- Đối với sinh viên chưa tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên", nhà trường bố trí học bù theo lịch của nhà trường trong thời gian của năm học cho đến khi đạt yêu cầu.

IV. KINH PHÍ

Các cơ sở đào tạo bố trí kinh phí bảo đảm tổ chức các hoạt động của "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" theo quy định hiện hành.

V. TÀI LIỆU

1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên

- Các tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ GDĐT; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giảng dạy, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ GDĐT, các cơ quan hữu quan biên soạn, phát hành và các cơ sở đào tạo chuẩn bị.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024 của Bộ GDĐT; các quy chế, quy định của Bộ GDĐT về đào tạo, về nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên.

2. Tài liệu dùng cho sinh viên

- Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GDĐT, các cơ quan hữu quan biên soạn và phát hành dành cho sinh viên.

- Các tài liệu về công tác sinh viên: Quy chế đào tạo trình độ đại học, Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, Quy chế công tác HSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tài liệu về giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, mại dâm, HIV/AIDS; các nội quy, quy định của Nhà trường.

Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa năm học 2023 - 2024, yêu cầu các Nhà trường gửi Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2024.

(Văn bản gửi kèm: Phụ lục thống kê các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo phục vụ triển khai trong năm học 2023 - 2024).

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2023 - 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Công an (A03), LĐTBXH, Y tế, GTVT, TTTT (để phối hợp);
- TW Đoàn TNCS HCM; TW Hội SVVN (để phối hợp);
- Ủy ban ATGTQG; Ủy ban PC AIDS, ma túy, mại dâm (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng Thông tin của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHỤC VỤ “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” NĂM HỌC 2023 – 2024
(Kèm theo công văn số: 4337/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15 tháng 8 năm 2023)

I. Luật và các văn bản của Đảng, Chính phủ

1. Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020).

2. Luật Giáo dục đại học năm 2012.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019).

4. Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

5. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

6. Luật An ninh mạng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019).

7. Bộ luật Hình sự năm 2015.

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13.

9. Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

10. Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không dân dụng.

11. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

12. Luật Cư trú.

13. Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/03/2021.

14. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

15. Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Tài liệu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn.

16. Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa, năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

17. Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

18. Nghị quyết số 35-NQ/TW khóa XII của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

19. Nghị quyết số 36-NQ/TW khóa XII của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

20. Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

21. Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”

22. Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

23. Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

24. Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

25. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

26. Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

27. Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

28. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

II. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

2. Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

3. Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.

4. Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

5. Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

6. Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

7. Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

8. Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên tại các các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

9. Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

10. Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

11. Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.

12. Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025" của ngành Giáo dục.

13. Quyết định số 4969/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2021 ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

14. Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của ngành Giáo dục.

15. Quyết định 356/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”.

16. Quyết định 1977/QĐ-BGDĐT ngày 07/7/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Ngô Thị Minh
Số hiệu:4337/BGDĐT-GDCTHSSVLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:15/08/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo