Công văn 3759/BGDĐT-GDTX 2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với GDTX

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 GDTX

Ngày 28/7/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3759/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên.

Theo đó, cần đẩy mạnh các hoạt động góp phần xây dựng xã hội học tập; Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ; Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở Giáo dục thường xuyên;  Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các Chương trình Giáo dục thường xuyên...

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 3759/BGDĐT-GDTX 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Công văn 3759/BGDĐT-GDTX 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3759/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Kính gửi:

- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố;
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

Căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập (XHHT).

2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ (XMC).

3. Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

4. Thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các Chương trình GDTX. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX.

5. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), cộng tác viên trong các cơ sở GDTX.

6. Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX trên tinh thần thiết thực, hiệu quả; tăng cường cơ sở vật chất (CSVC) đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở GDTX.

7. Tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời (HTSĐ), xây dựng XHHT.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Đẩy mạnh các hoạt động góp phần xây dựng xã hội học tập

1. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” (Đề án xây dựng XHHT). Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án xây dựng XHHT. Thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án xây dựng XHHT tại địa phương, báo cáo Bộ GDĐT theo quy định. Tập trung kiểm tra theo các nội dung chính sau đây: ban hành kế hoạch xây dựng XHHT hằng năm; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng XHHT; bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch xây dựng XHHT hằng năm; công tác truyền thông về xây dựng XHHT; tổ chức phong trào thi đua xây dựng XHHT, đẩy mạnh HTSĐ; thực hiện các chính sách thúc đẩy HTSĐ, xây dựng XHHT do trung ương và địa phương ban hành.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” theo quy định.

3. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND thành phố trực thuộc tỉnh được công nhận thành viên mạng lưới các thành phố học tập của Unesco xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban ngành triển khai xây dựng thành phố học tập một cách thực chất, hiệu quả.

4. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh phối hợp tổ chức hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ năm 2024 (Bộ GDĐT sẽ có công văn hướng dẫn riêng). Hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông, các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 với các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

II. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác XMC cho người dân, chú trọng đến đối tượng mù chữ là người DTTS, người sinh sống ở vùng biên giới, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

2. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - XMC các cấp ở địa phương. Tăng cường cán bộ, GV chuyên trách công tác XMC cho các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Tích cực vận động người mù chữ tham gia các lớp học XMC; tổ chức các lớp học XMC linh hoạt về thời gian, địa điểm, phù hợp với đối tượng học viên (HV) và điều kiện thực tế địa phương.

4. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, người tham gia công tác XMC để thực hiện nhiệm vụ được hiệu quả.

III. Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở Giáo dục thường xuyên

1. Tham mưu với UBND tỉnh trong việc kiện toàn cơ cấu, tên gọi và phân công nhiệm vụ đơn vị chuyên trách quản lý lĩnh vực GDTX tại Sở GDĐT phù hợp để đảm bảo công tác quản lý hoạt động GDTX được hiệu quả.

2. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở GDTX; chính sách ưu đãi đối với cơ sở GDTX tư thục và hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục; xây dựng quy định về cơ chế thu (khoản thu, mức thu), quản lý học phí, giá dịch vụ đối với GDTX phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, phê duyệt lộ trình tự chủ của Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN- GDTX đảm bảo hiệu quả, chất lượng và khả thi; kịp thời tăng cường CSVC, trang thiết bị và chủ động nguồn ngân sách biên soạn tài liệu, tập huấn chuyên môn cho các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX để bảo đảm các điều kiện dạy và học theo Chương trình GDTX cấp THCS, THPT. Chỉ đạo để phát huy tối đa nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giúp tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ GDTX.

3. Tăng cường đổi mới công tác quản lý theo hướng chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý chất lượng; xây dựng văn hóa chất lượng, tạo môi trường làm việc thân thiện, tạo động lực cho giáo viên, nhân viên; tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nền nếp, kỷ cương trong dạy học, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về chuyên môn, về đạo đức nhà giáo; thực hiện đánh giá khách quan, công bằng, tạo động lực thi đua trong học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng giáo dục.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong quản lý GDTX, quản trị cơ sở GDTX, trong dạy học, quản lý và kiểm tra, đánh giá thực hiện các chương trình GDTX; tăng cường quản lý hệ thống hồ sơ sổ sách của trung tâm theo hướng quản lý hồ sơ điện tử để từng bước thay thế hồ sơ giấy; chỉ đạo các trung tâm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số; khuyến khích phát triển kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ chung trong các cơ sở GDTX, nhất là trong các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX; chia sẻ học liệu số, học liệu mở giữa các cơ sở GDTX, cơ sở giáo dục chính quy với các mô hình học tập (cộng đồng học tập, đơn vị học tập). Đối với các địa phương có trung tâm được hỗ trợ, tiếp nhận trung tâm thông minh, lớp học thông minh hoặc các phòng máy tính thực hiện triển khai, thí điểm các mô hình dạy học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo. ...) phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của GDTX. Tăng cường chỉ đạo các trung tâm này chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục để khai thác các phòng học/lớp học thông minh tại trung tâm một cách hiệu quả.

5. Chỉ đạo hiệu quả hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học (NNTH) và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX trên địa bàn; chủ động, tích cực phối hợp liên ngành quản lý trên địa bàn đảm bảo kiểm soát tốt số lượng, chất lượng của các trung tâm này thông qua cơ chế giải trình, hậu kiểm sao cho việc cấp phép tạo cơ chế thông thoáng, đảm bảo hoạt động hiệu quả, chất lượng đúng quy chế và các quy định hiện hành.

6. Chỉ đạo phòng GDĐT tích cực tham mưu UBND cấp huyện trong việc hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên như: Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu, Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương và quy định mới của mức lương tối thiểu vùng năm 2023.

7. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước đối với GDTX và công tác quản trị cơ sở GDTX; kịp thời kiến nghị với địa phương, cơ sở trong việc đảm bảo chất lượng và tăng trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở GDTX gắn với hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, giải trình của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ sở GDTX. Tăng cường kiểm tra rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình GDTX theo quy định. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát thường xuyên các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX, đặc biệt chú ý đến chất lượng của đội ngũ GV, GV là người nước ngoài dạy học tại các trung tâm này.

8. Tăng cường tham mưu UBND các cấp xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế chính sách đảm bảo chế độ chính sách đối với nhà giáo GDTX (chế độ bồi dưỡng thường xuyên, chế độ thi đua, khen thưởng,...), chính sách đối với người học GDTX.

IV. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các Chương trình Giáo dục thường xuyên

1. Thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả Chương trình XMC. Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ người dạy và người học XMC từ CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực sẵn có của địa phương (cơ sở vật chất, thiết bị của các trường học trên địa bàn, nhà văn hóa thôn xóm, trung tâm học tập cộng đồng, ...) để thực hiện Chương trình XMC bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo TTHTCĐ tăng cường công tác phối hợp, liên kết với các ngành, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục, cơ sở văn hóa thể thao để tổ chức các lớp XMC gắn với dạy nghề truyền thống, dạy nghề ngắn hạn và phát triển cộng đồng, từ đó duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng XMC, hạn chế tái mù chữ.

2. Thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS, THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo đúng theo lộ trình. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cha mẹ và học viên trong việc lựa chọn tổ hợp môn học và chuyên đề học tập phù hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp của học viên. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình GDTX cấp THCS, THPT đối với lớp 8, lớp 11. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với trung cấp nghề đảm bảo đúng, đủ theo quy định của Bộ GDĐT. Tăng cường công tác quản lý việc tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học lực của học viên đúng thực chất, khách quan và chính xác.

3. Tập trung chỉ đạo các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX đa dạng hóa nội dung chương trình, mở rộng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời.

4. Quan tâm chỉ đạo mạng lưới trung tâm NNTH, trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học; giáo dục kỹ năng sống và các nhu cầu học tập bồi dưỡng thường xuyên, suốt đời có chất lượng cho người dân trên địa bàn. Chỉ đạo các trung tâm ngoại ngữ, tin học phải thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, tài liệu và giảng dạy theo quy định đối với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và và chương trình tiếng Anh thực hành, tiếng Nhật thực hành. Chỉ đạo các trung tâm NNTH, trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ GDTX đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học khi học viên hoàn thành khóa học theo Kế hoạch, chương trình của trung tâm; khuyến khích các trung tâm chủ động, tích cực hợp tác với các tổ chức giảng dạy và khảo thí ngoại ngữ uy tín trên thế giới trong việc xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, cấp văn bằng chứng chỉ đảm bảo chất lượng theo chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

5. Chủ động tổ chức xây dựng tài liệu bồi dưỡng ngắn hạn theo các lĩnh vực của Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ GDĐT, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tích cực tổ chức giảng dạy các chương trình này giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội; tích cực mở các lớp giáo dục về kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên và những người có nhu cầu. Tăng cường ứng dụng CNTT và các phương tiện truyền thông xã hội để phổ biến kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chủ động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học, tập đoàn, công ty, doanh nghiệp công nghệ giáo dục xây dựng, kết nối và chia sẻ học liệu mở, đào tạo trực tuyến nhằm tăng cường chất lượng giáo dục và đa dạng hoá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm.

6. Hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá chất lượng thực hiện các chương trình giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trung tâm GDKNS và cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo thiết thực, phù hợp với đối tượng người học, góp phần hình thành phát triển KNS, giá trị sống cho học sinh, học viên.

V. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở Giáo dục thường xuyên

1. Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy các môn văn hóa của Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT đề xuất phương án bổ sung biên chế giáo viên cho các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX. Xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng đại trà cho CBQL và GV thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS, THPT theo lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đảm bảo năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý GDTX của ngành; bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL, GV, cộng tác viên của các cơ sở GDTX đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của GDTX; phát huy tinh thần tự bồi dưỡng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; chú trọng bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù đối với GDTX như: điều tra nhu cầu học tập, xây dựng chương trình học, tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá, huy động sự tham gia của cộng đồng.

2. Chỉ đạo các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ là đầu mối tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho GV mầm non, phổ thông và GDTX.

3. Chỉ đạo các trung tâm NNTH, trung tâm GDKNS có kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý và GV của trung tâm đảm bảo nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý và tổ chức dạy học của ngành cũng như lĩnh vực dạy học cụ thể của đơn vị.

4. Phát huy tốt, hiệu quả việc bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV, báo cáo viên các TTHTCĐ theo các CTMTQG của Chính phủ do Bộ GDĐT chủ trì thực hiện.

5. Tham mưu với UBND các cấp có cơ chế khuyến khích các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực tham gia vào hoạt động GDTX.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GDĐT phối hợp với trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV, báo cáo viên các TTHTCĐ; tập huấn và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý các TTHTCĐ xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng, có biện pháp, giải pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để các trung tâm trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

7. Chỉ đạo các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX có các giáo viên đã được tập huấn về giáo dục đặc biệt cho đối tượng người lớn do Bộ GDĐT tổ chức hàng năm trong các Dự án hợp tác với Hàn Quốc, có kế hoạch phối hợp để hỗ trợ, tư vấn về giáo dục đặc biệt cho giáo viên, phụ huynh, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn; tăng cường vai trò của trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX trong việc cung ứng các khóa học tập, tư vấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tại các địa phương đã được tập huấn về giáo dục đặc biệt.

VI. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở Giáo dục thường xuyên thiết thực, hiệu quả; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT đối với các cơ sở Giáo dục thường xuyên

1. Kịp thời tham mưu việc sắp xếp, kiện toàn các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX theo đúng quy định của pháp luật, các Nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT. Tăng cường công tác kiểm tra các Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX trong việc tổ chức thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ GDĐT.

2. Rà soát đánh giá và công khai các điều kiện CSVC, đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT để kịp thời tham mưu với UBND cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm đầu tư xây dựng CSVC và hạ tầng CNTT cho các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến và triển khai kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, HTSĐ cho người học ở mọi lứa tuổi trên địa bàn, chú trọng tăng cường CSVC, thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và THPT đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

3. Tăng cường tham mưu UBND các cấp xem xét, ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở GDTX; chính sách ưu đãi đối với cơ sở GDTX tư thục và hợp tác, đầu tư của nước ngoài về giáo dục; nghiên cứu xây dựng các phương án tham mưu tăng cường CSVC, trang thiết bị và chủ động nguồn ngân sách biên soạn tài liệu, tập huấn chuyên môn cho các TTHTCĐ; các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX để đảm bảo các điều kiện dạy và học.

4. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn ứng dụng CNTT và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng hoạt động GDTX: Quan tâm đầu tư CSVC, thiết bị dạy học, tập huấn sử dụng cho đội ngũ GV đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức dạy học trực tiếp; đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học mới tại các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX; thực hiện báo cáo, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, đào tạo và khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu cơ sở dữ liệu ngành phục vụ công tác điều hành, quản lý; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý kế hoạch giáo dục nhà trường, đội ngũ cán bộ, GV, học viên. Từng bước thực hiện số hóa hồ sơ quản lý bảo đảm tinh gọn và hiệu quả.

VII. Đẩy mạnh công tác truyền thông

1. Tiếp tục tuyên truyền vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các cơ sở GDTX trong việc cung ứng các Chương trình GDTX, thúc đẩy HTSĐ góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng XHHT từ cơ sở.

2. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông về hoạt động GDTX, xây dựng XHHT với các nội dung cụ thể phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương; kịp thời thông tin tuyên truyền biểu dương các kết quả nổi bật cũng như thông tin chấn chỉnh và xử lý các sai phạm (nếu có) trong thực hiện nhiệm vụ GDTX ở địa phương, đơn vị. Truyền thông và đăng tải thường xuyên, kịp thời các thông tin về hoạt động GDTX của địa phương, của đơn vị trên các trang website của Sở GDĐT, của đơn vị.

3. Chủ động cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương về tình hình thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về HTSĐ, xây dựng XHHT; tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT theo chương trình GDPT 2018 để chia sẻ, đồng thuận, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

VIII. Công tác báo cáo, thi đua, khen thưởng

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời hạn quy định các báo cáo đã được quy định trong các thông tư của Bộ GDĐT về GDTX, báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm vụ năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua đối với GDTX, ... và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

2. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cơ sở GDTX, CBQL, GV, HV và người lao động thuộc các cơ sở GDTX công lập, tư thục cũng như các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều đóng góp cho GDTX, HTSĐ và xây dựng XHHT.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thi đua và kịp thời ghi nhận các tổ chức cá nhân trong việc tham gia, đóng góp cung ứng các chương trình GDTX hiệu quả tại các cơ sở GDTX, mô hình học tập; đảm bảo triển khai đồng bộ với hệ thống cơ sở GDTX ngoài công lập và hệ thống TTHTCĐ theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng XHHT, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 cùng các phong trào thi đua khác của Bộ GDĐT, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến mô hình cơ sở GDTX hoạt động hiệu quả.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở của những nội dung hướng dẫn trên đây, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các sở GDĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các sở GDĐT phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTX) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị có liên quan (để p/h, t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTX (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 154
0 Bình luận
Sắp xếp theo