Kế hoạch Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024

Mới đây Sở giáo dục và đào tạo hà Nội đã ban hành Công văn 4342/BGDĐT-GDTX Hà Nội 2022 về hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 4342/BGDĐT-GDTX, mời các bạn cùng tham khảo.

Tuần lễ học tập suốt đời 2022-2023 sẽ được phát động tổ chức từ ngày 01/10/2022 - 07/10/2022 với chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19.

1. Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Công văn 4342/BGDĐT-GDTX
Công văn 4342/BGDĐT-GDTX

Dưới đây là nội dung văn bản hướng dẫn tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời 2022-2023 của SGDĐT Hà Nội năm 2022.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4342/BGDĐT-GDTX
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Quyết định số 99/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại Công văn số 4023/BGDĐT-GDTX ngày 24 tháng 8 năm 2022 về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học đối với Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) chỉ đạo Sở GDĐT, Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 (sau đây gọi là Tuần lễ), cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân ; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19;

1.2. Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

2. Chủ đề

Chủ đề của Tuần lễ: Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19.

3. Thời gian tổ chức

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10/2022. Lễ khai mạc của Bộ GDĐT diễn ra tại tỉnh Phú Thọ.

4. Các hoạt động trong Tuần lễ

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2022 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo Bộ GDĐT gợi ý một số hoạt động sau:

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

- Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

- Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

+ Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học,… góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy, học;

+ Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng, trò chơi miễn phí có tính giáo dục kết hợp giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên;

- Tăng cường vai trò của các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

- Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan của tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tuần lễ, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực đồng hành, tham gia; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

5.2. Sở GDĐT: Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai Tuần lễ; xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tuần lễ của địa phương; tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ trong suốt năm học.

5.3. Các cơ sở giáo dục: Tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT, Hội Khuyến học tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ và báo cáo kết quả về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên và theo địa chỉ thư điện tử: dttnguyen@moet.gov.vn) trước ngày 30/10/2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Hội Khuyến học Việt Nam (để phối hợp);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
- Hội KH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

2. Kế hoạch Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024

SỞ GD&ĐT ....

TRƯỜNG THPT ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../KH-THPTTT

..............., ngày .....tháng ... năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số 4342/BGDĐT-GDTX của Bộ GDĐT về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Trường THPT ............ xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen tự học thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa học tập cho học sinh trong nhà trường và cộng đồng;

- Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục nhà trường, trước hết lực lượng học sinh có ý thức tự học và học tập suốt đời;

- Các hoạt động được triển khai ở tất cả học sinh trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

1. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

- “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023 diễn ra từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022 với Chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID - 19”.

- Các hoạt động diễn ra tại nhà trường.

+ Lễ khai mạc: 7h00 ngày 01/10/2022.

+ Ban chỉ đạo xây dựng ”Xã hội học tập” của trường phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2022-2023:

+ Địa điểm: Trường THPT .............

+ Thành phần: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường.

+ Lễ tổng kết được tổ chức lúc 7h00 ngày 07/10/2022 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” .

2. Nội dung các hoạt động giáo dục:

Căn cứ vào chủ đề năm 2022 các tập thể, cá nhân kết hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức các hoạt động:

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh trong nhà trường.

- Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại.

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường học và các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho học sinh, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong nhà trường.

3. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất năng lực của học sinh; động viên các em tự nghiên cứu qua sách, mạng,... để có kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu học tập.

- Các tổ chức doàn thể, tổ chuyên môn tự tổ chức hội thảo, tọa đàm, tham quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động TDTT, ngày hội đọc sách… trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham quan, học tập.

- Tổ chức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “ Tuần lễ học tập suốt đời ” năm 2022 của trường THPT ....., yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

Trên đây là văn bản hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và Kế hoạch Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 mới nhất.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 3.793
0 Bình luận
Sắp xếp theo