Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT 2023 về phương án thi tốt nghiệp THPT từ 2025

Quyết định 4068 2023 BGDĐT về phương án thi tốt nghiệp từ 2025

Ngày 28/11/2023 Bộ giáo dục đào tạo đã chính thức công bố Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT 2023 về việc phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. 

Quyết định 4068 2023 BGDĐT về phương án thi tốt nghiệp từ 2025

Theo đó, kì thi tốt nghiệp THPT 2025 có nội dung bám sát nội dung của Chương trình GDPT 2018. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Nội dung chi tiết Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT 2023

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________

Số: 4068/QĐ-BGDĐ T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông t năm 2025”

_________________

B TRƯỞNG B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 9 năm 2023 về Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Thông báo số 483/TB-VPCP ngày 24 tháng 11 năm 2023 về Kết luận Phiên họp năm 2023 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực của Văn phòng Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết số 91-NQ/BCSĐ ngày 27 tháng 11 năm 2023 về Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025” (sau đây gọi chung là Phương án thi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đ ơ n vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủ y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư ơ ng; Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đ ố c các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non chịu trách nhiệm thi hành Quyết địn h này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TƯ ;

- Ủy ban VHGD của Quốc hội;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Các Thứ trưởng;

- Như Điều 3;

- Website Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Cục QLCL .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

PHƯƠNG ÁN

TỔ CHỨC KỲ THI VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________________

1. Mục đích tổ chức thi:

Đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; lấy kết quả thi đề xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở GDPT và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

2. Đối tượng dự thi:

Người học đã hoàn thành chương trình THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm tổ chức thi hoặc đã hoàn thành chương trình THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng dự thi để được công nhận tốt nghiệp THPT. Người học đã có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

3. Nội dung thi:

Bám sát nội dung của Chương trình GDPT 2018.

4. Hình thức thi:

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

5. Môn thi:

Thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, môn Toán và 02 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

6. Thời gian tổ chức thi:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT (gọi tắt là Kỳ thi) được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp:

Kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018.

8. Phân cấp, phân quyền tổ chức thi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: (1) Chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức Kỳ thi; (2) Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức Kỳ thi; (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức Kỳ thi; (4) Phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi; (5) Hướng dẫn, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi tại địa phương; (2) Chủ động có phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi; (3) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương theo Lịch thi chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lộ trình triển khai thực hiện:

- Phương án thi được thực hiện từ năm 2025.

- Giai đoạn 2025 - 2030: Giữ ổn định phương thức thi trên giấy.

- Giai đoạn sau 2030: Từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính). Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

- Tiếp tục nghiên cứu theo lộ trình, tiêu chí để xây dựng thư viện/ngân hàng đề thi chung khi đủ điều kiện để thực hiện phân cấp cho các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức kỳ thi đánh giá chất lượng đầu ra ở cấp trung học phổ thông thay cho phương thức một kỳ thi quốc gia, trong cùng một thời điểm như hiện nay. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế có thể điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội của đất nước.

10. Kinh phí thực hiện:

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện Phương án thi theo nhiệm vụ được giao cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ giáo dục đào tạoNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Số hiệu:4068/QĐ-BGDĐTLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:28/11/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
3 1.738
0 Bình luận
Sắp xếp theo