Quyết định số 666/QĐ-TTG

Quyết định số 666/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Hồng Bàng.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 666/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học dân lập Hồng Bàng
--------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép chuyển đổi các trường Đại học dân lập sang loại hình trường tư thục;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 781/TTr-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2008 về việc thí điểm chuyển đổi Trường Đại học dân lập Hồng Bàng sang loại hình trường Đại học tư thục và Công văn số 01/2008/TTr-ĐHHB ngày 15 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trường Đại học dân lập Hồng Bàng thành Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thuộc loại hình trường tư thục.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đại học dân lập Hồng Bàng thực hiện việc chuyển đổi loại hình trường từ dân lập sang tư thục theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Hồng Bàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Đại học dân lập Hồng Bàng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đánh giá bài viết
1 75
0 Bình luận
Sắp xếp theo