Công văn 503/BGDĐT-GDTH 2022 bồi dưỡng giáo viên và cung ứng SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10

Công văn về bồi dưỡng và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

Ngày 17/2 năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 503/BGDĐT-GDTH ngày 17/02/2022 về thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023.

Theo Công văn số 503/BGDĐT-GDTH, yêu cầu tất cả giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đều phải tham gia bồi dưỡng. Hình thức bồi dưỡng trực tuyến kết hợp với trực tiếp theo các lớp học tương ứng với các môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa phương.

Công văn số 503/BGDĐT-GDTH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/BGDĐT-GDTH
V/v thực hiện bi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023

Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm;
- Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nhà xuất bản Đại học Vinh;
- Nhà xuất bản Đại học Huế.

Để kịp thời triển khai sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (sau đây gọi chung là Chương trình giáo dục phổ thông 2018), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Sở GDĐT, các nhà xuất bản thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

I. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

Tăng cường năng lực cho giáo viên dự kiến dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý trong việc sử dụng sách giáo khoa triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

b) Yêu cầu

Bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 được lồng ghép trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên, là một phần trong tổng thời lượng 120 tiết được quy định theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. Thời lượng bồi dưỡng được tính trong Chương trình bồi dưỡng theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Nội dung: Hướng dẫn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đối với các môn học/hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Đối tượng bồi dưỡng: Tất cả giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

4. Hình thức tổ chức và thời gian thực hiện

a) Tổ chức bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp theo các lớp học tương ứng với các môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa phương cho tất cả giáo viên được phân công giảng dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý.

b) Thời gian bồi dưỡng hoàn thành trước ngày 31/7/2022; các địa phương chủ trì phối hợp cùng các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn theo khung thời gian tại Phụ lục đính kèm Công văn này.

Trường hợp Sở GDĐT và nhà xuất bản chuẩn bị đủ các điều kiện tổ chức bồi dưỡng được quy định tại Công văn này, có thể cùng thống nhất thực hiện bồi dưỡng vào thời điểm khác khung thời gian quy định tại Phụ lục đính kèm Công văn này, nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/7/2021 và báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học) các nội dung liên quan theo yêu cầu nêu trên và kế hoạch thực hiện chi tiết trước khi triển khai thực hiện.

5. Kinh phí

a) Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và các chế độ khác cho các giáo viên, cán bộ quản lý tham gia vào quá trình bồi dưỡng được đơn vị cử người chi trả theo quy định hiện hành.

b) Kinh phí và các chế độ liên quan đến báo cáo viên do nhà xuất bản chi trả.

6. Tổ chức thực hiện

a) Các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ động phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý theo tiến độ thời gian quy định. Căn cứ vào số lượng giáo viên tham dự bồi dưỡng, Sở GDĐT sắp xếp, bố trí giáo viên thành các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo bộ sách giáo khoa, đảm bảo tất cả giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10 và cán bộ quản lý được bồi dưỡng dạy sách giáo khoa phù hợp với lựa chọn của cơ sở giáo dục.

- Ban hành quyết định điều động, lập danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng tương ứng với mỗi lớp học của từng môn học/hoạt động giáo dục, từng bộ sách, trong đó có đầy đủ thông tin về giáo viên như: họ và tên, chức danh, đơn vị, tham gia bồi dưỡng theo môn học/hoạt động giáo dục, số điện thoại, địa chỉ e-mail để các nhà xuất bản hỗ trợ trong quá trình tham gia bồi dưỡng qua mạng internet, xếp lịch học cụ thể từng môn học/hoạt động giáo dục theo tiến độ thời gian quy định đảm bảo chất lượng, danh sách giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng được gửi đến các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước khi tổ chức bồi dưỡng để phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên được đánh giá thông qua bài thu hoạch theo quy định; những giáo viên không tham gia bồi dưỡng hoặc không đạt được mức đánh giá theo yêu cầu thì không bố trí dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023.

- Chủ trì phối hợp cùng các nhà xuất bản lên phương án bố trí địa điểm bồi dưỡng thuận lợi cho giáo viên đi lại; chuẩn bị điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất với đủ trang thiết bị thiết yếu để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng như hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị liên quan khác.

b) Các nhà xuất bản

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai bồi dưỡng cho tất cả giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý theo tiến độ thời gian quy định; bố trí tối thiểu 02 báo cáo viên trên 01 lớp học đối với mỗi môn học/hoạt động giáo dục theo lịch bồi dưỡng cụ thể tại các Sở GDĐT.

- Biên soạn bộ học liệu điện tử gồm các tài liệu liên quan đến bồi dưỡng gồm: sách giáo khoa được lựa chọn, tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, các bài dạy mẫu, các học liệu bổ trợ liên quan khi sử dụng sách giáo khoa,... các tài liệu này được số hóa và gửi đường link kèm tài khoản, mật khẩu đăng nhập về Bộ GDĐT trước ngày 15/6/2022 (qua Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học) để giám sát thực hiện và gửi đến các Sở GDĐT, các giáo viên ít nhất 05 ngày trước khi bồi dưỡng trực tiếp để giáo viên chủ động tìm hiểu và thảo luận trong quá trình tham gia các lớp bồi dưỡng, đồng thời các Sở GDĐT tiếp tục sử dụng trong quá trình tổ chức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng internet cho giáo viên.

- Xây dựng bài tập, câu hỏi kiểm tra sau bồi dưỡng để các Sở GDĐT thực hiện việc đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

- Chịu trách nhiệm thanh toán các chế độ liên quan đến báo cáo viên, chất lượng báo cáo viên và quán triệt đến các báo cáo viên cần tập trung giải đáp các vướng mắc, băn khoăn của giáo viên tại các lớp bồi dưỡng và sẵn sàng hỗ trợ các giáo viên trong quá trình triển khai sách giáo khoa vào thực tiễn giảng dạy.

II. Tổ chức cung ứng sách giáo khoa năm học 2022-2023

1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, địa điểm, thành phần và tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; bảo đảm giới thiệu khách quan, trung thực, đầy đủ thông tin về danh mục các sách giáo khoa làm cơ sở để thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thời gian và hình thức tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 do địa phương và nhà xuất bản chủ động thống nhất thực hiện với hình thức phù hợp bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/3/2022.

b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời số lượng đăng ký sách giáo khoa cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước khai giảng năm học mới 04 tháng; phối hợp với các nhà xuất bản thống nhất chọn các đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng sách giáo khoa.

c) Phối hợp với các nhà xuất bản và các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đến các cơ sở giáo dục phổ thông, các đơn vị liên quan, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn trước ngày 15/8/2022; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023 trên địa bàn.

d) Chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng sách giáo khoa đảm bảo đúng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt; chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo các các nội dung liên quan theo đúng chức năng và thẩm quyền về Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Các nhà xuất bản

a) Các nhà xuất bản chủ động phối hợp với các địa phương chuẩn bị nội dung, tài liệu giới thiệu sách giáo khoa và các điều kiện tổ chức hội thảo chu đáo, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm các sách giáo khoa được phê duyệt đều có cơ hội công bằng trong việc cung cấp thông tin, giới thiệu trước khi địa phương thực hiện quy trình lựa chọn theo quy định.

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa đúng với bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt và đã được các địa phương lựa chọn.

c) Chủ trì phối hợp với các Sở GDĐT cam kết về số lượng sách giáo khoa, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách giáo khoa phục vụ nhu cầu của giáo viên, phụ huynh, học sinh và hoàn thành việc cung ứng sách giáo khoa đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa tại địa phương (đơn vị có chức năng và đủ năng lực được các Sở GDĐT thống nhất với các nhà xuất bản lựa chọn) trước ngày 30/7/2022.

d) Có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo; tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Nhận được Công văn này, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học) trước ngày 15/8/2022. Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Đức Mạnh, Vụ Giáo dục Tiểu học, số điện thoại: 0914111299, địa chỉ email: ndmanh.gdth@moet.gov.vn; Ông Phạm Đức Tài, Vụ Giáo dục Trung học, số điện thoại: 0989651485, địa chỉ email: pdtai.@moet.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);
- Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Cục CSVC, Cục NG&CBQLGD (để p/h t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

PHỤ LỤC

KHUNG THỜI GIAN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TRỰC TIẾP TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TT

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

trước ngày 03/7/2022

2

Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh

trước ngày 07/7/2022

3

Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh

trước ngày 10/7/2022

4

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế

trước ngày 14/7/2022

5

Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

trước ngày 17/7/2022

6

Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước

trước ngày 21/7/2022

7

Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh

trước ngày 24/7/2022

8

Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ

trước ngày 28/7/2022

9

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

trước ngày 31/7/2022

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Số hiệu:503/BGDĐT-GDTHLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:17/02/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 1.616
0 Bình luận
Sắp xếp theo