Khung năng lực vị trí việc làm trường tiểu học 2024

Khung năng lực vị trí việc làm trường tiểu học mới nhất hiện này được quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Sau đây là nội dung chi tiết, Hoatieu.vn mời các bạn cùng theo dõi.

Khung năng lực vị trí việc làm tiểu học 2024

Việc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc cụ thể trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục đó và hoàn cảnh cụ thể của địa phương.

1. Danh mục khung vị trí việc làm trong trường tiểu học 2024

Danh mục khung vị trí việc làm trong trường phổ thông cấp tiểu học được quy định tại Điều 3 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT như sau:

1. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành (02 vị trí):

a) Hiệu trưởng;

b) Phó hiệu trưởng.

2. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (01 vị trí): Giáo viên.

3. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (08 vị trí):

a) Thư viện, thiết bị;

b) Công nghệ thông tin;

c) Kế toán;

d) Thủ quỹ;

đ) Văn thư;

e) Y tế;

g) Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật;

h) Giáo vụ (áp dụng đối với trường dành cho người khuyết tật).

2. Khung năng lực vị trí việc làm trường tiu học công lập

TT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

1

Hiệu trưởng

1. Năng lực

- Nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác.

- Thuyết phục, quy tụ Phó Hiệu trưởng, các viên chức, người lao động trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

- Phân tích tình hình và dự báo được xu thế phát triển của nhà trường trong giai đoạn 5 năm, 10 năm, xây dựng được tầm nhìn chiến lược kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn hướng tới sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh và nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

- Quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu trách nhiệm về các quyết định nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường

- Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục cấp Tiểu học, các kế hoạch chuyên môn, kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường phù hợp với chương trình hành động và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương;

- Quản lý, tổ chức và hướng dẫn hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên;

- Tổ chức, thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học và giáo dục tích cực; năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, rèn luyện của học sinh và kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên;

- Có năng lực trong quản trị nhân sự, tổ chức, hành chính nhà trường.

- Quản lý tài chính, quản lý sử dụng hiệu quả tài sản nhà trường, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục tiểu học và quản lý hành chính, xây dựng và cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành.

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng hiểu biết về tâm lý, năng lực của đội ngũ; phân công, giao việc phù hợp với năng lực và vị trí việc làm.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo một số công cụ công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường, trong hoạt động dạy học;

- Kỹ năng giải quyết kiến nghị của viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh liên quan đến nhà trường.

2

Phó Hiệu trưởng

1. Năng lực

- Nắm vững chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác.

- Thuyết phục, quy tụ các viên chức, người lao động trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất các biện pháp đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường;

- Xây dựng và triển khai theo lĩnh vực được phân công phụ trách chương trình giáo dục cấp Tiểu học, các kế hoạch chuyên môn, kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường phù hợp với chương trình hành động, tầm nhìn chiến lược và điều kiện thực tế của nhà trường;

- Quản lý, tổ chức và hướng dẫn hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên;

- Tổ chức, thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học và giáo dục tích cực; năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên;

- Chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh theo quy định, biện pháp huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường và không có học sinh bỏ học;

- Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục tiểu học, quản lý hành chính, xây dựng và cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính, quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành.

- Kỹ năng thuyết trình

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ nâng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng hiểu biết về tâm lý, năng lực của đội ngũ; phân công, giao việc phù hợp với năng lực và vị trí việc làm, thúc đẩy phát triển năng lực cho giáo viên, nhân viên của đơn vị;

- Kỹ năng sử dụng thành thạo một số công cụ công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường, trong hoạt động dạy học.

- Kỹ năng giải quyết kiến nghị của viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh liên quan đến nhà trường.

3

Giáo viên tiểu học

1. Năng lực

- Hiểu biết về chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác.

- Nắm vững và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học; Xây dựng kế hoạch bài giảng bám sát kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn và chương trình hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện hiệu quả kế hoạch của nhà trường, tổ chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức lớp học, giáo dục tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh theo quy định;

- Sử dụng hiệu quả tài sản, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục tiểu học, quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Quản lý hệ thống máy tính và các phần mềm ứng dụng trong trường học đối Với giáo viên Tin học được giao kiêm nhiệm phụ trách công tác công nghệ thông tin của nhà trước.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình, báo cáo, diễn đạt lưu loát

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học.

- Kỹ năng giải quyết kiến nghị của viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh liên quan đến nhà trường.

4

Thư viện, thiết bị

1. Năng lực

- Nắm được các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ thư viện, thiết bị trường học;

- Hiểu các mục tiêu và đối tượng quản lý, có kiến thức am hiểu về sách báo, truyện phù hợp với lứa tuổi;

- Hiểu biết cơ bản về các môn học cấp Tiểu học, biết sử dụng hệ thống thiết bị dạy học nhằm hỗ trợ tốt cho giáo viên trong việc chuẩn bị đồ dùng học tập trước khi lên lớp;

- Có khả năng tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch với thủ trưởng đơn vị các nội dung, giải pháp sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thư viện, thiết bị, thí nghiệm trường học;

- Đổi mới quy trình hoạt động của thư viện trường học, khuyến khích tạo động lực cho học sinh say mê nghiên cứu, thu thập thông tin trong hệ thống thư viện nhà trường phục vụ tốt cho việc học tập; hoạt động của phòng đồ dùng, thu thập, tìm tòi các đồ dùng dạy học phục vụ tốt cho việc dạy học của giáo viên trong trường

- Phối hợp vợi đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng dạy học thông qua hệ thống thư viện nhà trường.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng trình bày, báo cáo rõ ràng, mạch lạc

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng biết sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;

- Kỹ năng tổ chức hoạt động thư viện nhà trường có hiệu quả, hỗ trợ tích cực các hoạt động giáo đục của nhà trường;

- Kỹ năng quản lý, thiết lập hồ sơ và lưu trữ văn bản hành chính, thủ tục hành chính theo quy định; lưu giữ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học ngăn nắp, khoa học, dễ tìm kiếm; bảo quản sách, báo, thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường đúng nghiệp vụ.

5

Công nghệ thông tin

1. Năng lực

- Nắm được các quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin

- Thành thạo về công nghệ thông tin

- Khả năng phối hợp trong công việc tốt

- Quản lý hệ thống máy tính và các phần mềm ứng dụng trong trường học

2. Kỹ năng

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

6

Kế toán

1. Năng lực

- Am hiểu và nắm chắc các văn bản quy định về lĩnh vực kế toán

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan chuyên ngành về lĩnh vực Tài chính - kế toán;

- Có năng lực chuyên môn về công tác tài chính kế toán, sử dụng thành thạo phần phần mềm kế toán.

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ tài chính kế toán; hiểu được hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể về công tác kế toán;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Theo dõi, tổng hợp và chủ động lập báo cáo tình hình ngân sách tại đơn vị, cung cấp kịp thời các thông tin và báo cáo thống kê theo chế độ quy định để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày, báo cáo rõ ràng, mạch lạc

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp tình hình, báo cáo đánh giá, tài chính cơ quan.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức, sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu câu công việc;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc.

7

Thủ quỹ

1. Năng lực

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao

- Hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về nghiệp vụ thủ quỹ;

- Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Biết xây dựng kế hoạch công tác, quy trình công việc và thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, tiến độ, chất lượng:

- Thực hiện công tác chuyên môn theo các văn bản chính sách quy định của nhà nước.

- Lập hồ sơ theo dõi thu chi theo công tác chuyên môn;

- Chi trả đúng đối tượng, đúng quy định.

- Có trách nhiệm trong công việc; trung thực, cẩn thận, chính xác trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, biết định hướng xử lý, đề xuất giải pháp phù hợp để giải quyết công việc.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng báo cáo, trình bày mạnh lạc, rõ ràng.

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng phối hợp trong công việc.

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống trong công việc.

- Kỹ năng thực hiện công việc đụng quy định, quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

- Kỹ năng quản lý hồ sơ, lưu trữ chứng từ, số liệu chính xác, đúng nguyên tắc.

- Kỹ năng cẩn thận, chính xác trong công việc.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức, sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;

8

Văn thư

1. Năng lực

- Có kiến thức về quản lý văn bản hành chính nhà nước.

- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Hiểu rõ các quy chế của đơn vị về công tác văn thư

- Nắm vững các quy chế bảo mật văn thư và sao in tài liệu

2. Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày, báo cáo rõ ràng, mạch lạc

- Kỹ năng giáo tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng biết sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;

- Kỹ năng biết sắp xếp công việc hợp lý và ưu tiên thực hiện công việc theo thời gian.

- Kỹ năng quản lý, thiết lập hồ sơ và lưu trữ văn bản hành chính, thủ tục hành chính theo quy định.

9

Y tế

1. Năng lực

- Nắm được các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về y tế học đường của từng cấp học;

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, có kiến thức am hiểu về công tác y tế học đường;

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ chuyên môn;

- Có khả năng tham mưu xây dựng thực đơn khoa học, đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho học sinh (nếu trường có bán trú)

- Tổ chức khám sức khỏe cho viên chức, nhân viên và học sinh theo quy định. Quản lý hồ sơ sức khỏe của viên chức, nhân viên và học sinh, trang thiết bị y tế, danh mục thuốc tối thiểu, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường, y tế học đường...

- Cải tiến quy trình hoạt động, thu thập thông tin, theo dõi, thống kê tình trạng sức khỏe của trẻ hảng năm khoa học, quản lý hồ sơ sổ sách, thủ tục hành chính đúng nguyên tắc;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm triển khai các công việc về chăm sóc sức khỏe đối với học sinh theo định kỳ;

- Phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao chất lượng chăm sức khỏe cho trẻ.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng trình bày, báo cáo rõ ràng, mạch lạc

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đề xuất giải pháp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản đúng thể thức; sử dụng các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin theo yêu cầu công việc;

- Kỹ năng sơ cứu một số tình huống về tai nạn, thương tích.

- Kỹ năng sử dụng đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả thiết bị y yế của nhà trường.

10

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

1. Năng lực

- Có kiến thức hiểu biết về chính sách, pháp luật, thực hiện pháp luật trong nhà trường và văn hóa học đường; kiến thức, hiểu biết về đặc điểm, nhu cầu của người khuyết tật.

- Năng lực hỗ trợ người khuyết tật theo đặc điểm tâm lý của người khuyết tật.

- Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

- Quản lý học sinh.

2. Kỹ năng

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng hỗ trợ, tư vấn;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

11

Bảo vệ

1. Năng lực

- Hiểu các quy định cơ bản của pháp luật về công tác bảo vệ, nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ, phương tiện thông tin liên lạc;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý.

- Có ý thức trách nhiệm đối với công việc;

- Nắm vững Nội quy trường học, quy trình quản lý trường học để hướng dẫn phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc và liên hệ công tác.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng trình bày, báo cáo cấp trên các vấn đề được giao;

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng phối hợp trong công việc

- Kỹ năng tuần tra canh gác bảo vệ hiện trường, bảo vệ mục tiêu

- Kỹ năng sơ cấp cứu khi gặp sự cố: cháy nổ, cứu người...

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị về điện, phòng chống cháy nổ.

12

Phục vụ

1. Năng lực

- Hiểu các quy định cơ bản của pháp luật về công tác về lĩnh vực được giao.

- Có ý thức trách nhiệm đối với công việc;

- Nắm vững Nội quy trường học, quy trình quản lý trường học để thực hiện tốt công việc chuyên môn.

2. Kỹ năng:

- Thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ

- Kỹ năng trình bày, báo cáo cấp trên các vấn đề được giao;

- Kỹ năng thực hiện công việc đúng quy trình, đúng tiến độ theo phân công;

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Kỹ năng phối hợp trong công việc.

3. Bản mô tả vị trí việc làm của giáo viên tiểu học

3.1. Bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 1

Bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 1 được quy định tại tiểu mục 2 Mục 1 Phụ lục 4 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT như sau:

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Giảng dạy, giáo dục học sinh

Thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II và hạng III

Theo bản mô tả vị trí việc làm của giáo viên tiểu học hạng II và hạng III

- Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học hoặc tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa khi được lựa chọn.

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền thông qua và đưa vào sử dụng;

Có quyết định thành lập hội đồng; hội đồng hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tài liệu bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn được cấp có thẩm quyền thông qua.

Khóa bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của nhà trường được tổ chức.

- Chủ trì các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của nhà trường hoặc tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên.

Có quyết định tham gia hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp huyện trở lên. Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc tham gia các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên.

Có quyết định tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc đoàn công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cấp huyện trở lên. Đoàn đánh giá hoặc thanh tra, kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi hoặc giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện trở lên.

Có quyết định tham gia ban giám khảo hội thi cấp huyện trở lên. Ban giám khảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

2.2

Các nhiệm vụ khác

Theo phân công của hiệu trưởng.

Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đối với từng việc được phân công cụ thể

3.2. Bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 2

Bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 2 được quy định tại tiểu mục 2 Mục 2 Phụ lục 4 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT như sau:

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Giảng dạy, giáo dục học sinh

Thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III

Theo bản mô tả vị trí việc làm của giáo viên tiểu học hạng III

Thực hiện các nhiệm vụ khác của giáo viên tiểu học hạng II:

Là báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới từ cấp trường trở lên.

Tài liệu bồi dưỡng hoặc dạy thử nghiệm được cấp có thẩm quyền thông qua. Khóa bồi dưỡng hoặc dạy thử nghiệm của nhà trường được tổ chức.

Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên.

Tài liệu bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề được cấp có thẩm quyền thông qua. Khóa bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề của tổ, khối chuyên môn được tổ chức.

Có quyết định tham gia hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên. Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Có quyết định tham gia ban giám khảo hội thi cấp trường trở lên.

Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp trường trở lên; thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên cốt cán trường tiểu học.

Có quyết định phê duyệt danh sách giáo viên cốt cán. Ban giám khảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

Có quyết định tham gia đoàn kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp trường trở lên. Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Có quyết định tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm. Hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm theo kế hoạch.

2.2

Các nhiệm vụ khác

Theo phân công của hiệu trưởng

Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đối với từng việc được phân công cụ thể.

3.3. Bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3

Bản mô tả vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng 3 được quy định tại tiểu mục 2 Mục 3 Phụ lục 4 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT như sau:

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Giảng dạy, giáo dục học sinh

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học.

Kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Hoàn thành các nội dung của kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàn thành các nội dung của kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo kế hoạch.

Hoàn thành đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học được phân công thực hiện.

Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học.

Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu và kế hoạch của nhà trường, của tổ chuyên môn

Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập.

Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập được phân công.

Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học sinh, công tác tư vấn học sinh tiểu học.

Có sự tham gia của cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học.

2.2

Các nhiệm vụ khác

Theo phân công của hiệu trưởng

Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu đối với từng việc được phân công cụ thể.

4. Bản mô tả vị trí việc làm của hiệu trưởng trường tiểu học

Bản mô tả vị trí việc làm của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại tiểu mục 2 Mục 1 Phụ lục 3 Hướng dẫn mô tả vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập ban hành kèm theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT như sau:

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, Mảng công việc

Công việc

2.1

Tổ chức, quản lý các hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỉ luật, hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở); tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp, ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đối với giáo viên; tổ chức các bước giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phó hiệu trưởng.

Kiện toàn đầy đủ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định. Bảo đảm có người làm việc để triển khai tất cả các hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông.

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục.

Các kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được giáo viên, nhân viên, người lao động đồng thuận triển khai thực hiện.

Tổ chức triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; sách giáo khoa, nội dung giáo dục của địa phương. Thực hiện quản lý, sử dụng và lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường.

Bảo đảm tuân thủ các quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Quản lý, tiếp nhận học sinh, cho phép học sinh chuyển trường; quyết định kỉ luật, khen thưởng học sinh; phê duyệt kết quả đánh giá học sinh, danh sách học sinh lên lớp, lưu ban; tổ chức kiểm tra công nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.

Học sinh được xếp lớp theo quy định; được yêu thương, bảo vệ, tạo điều kiện tham gia các hoạt động theo Chương trình giáo dục phổ thông (đặc biệt là trẻ khuyết tật học hòa nhập).

Có đầy đủ hồ sơ quản lý học sinh theo quy định.

Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.

Hoàn thành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Có đầy đủ hồ sơ quản lý theo quy định.

Quản lý hành chính; quản lý và tự chủ trong việc sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường theo quy định; thực hiện xã hội hoá giáo dục.

Bảo đảm công khai, minh bạch các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo quy định của pháp luật.

Học sinh, giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục được sáng tạo, phát triển.

Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng xã hội.

Bảo đảm các nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Huy động được các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

2.2

Thực hiện các chế độ, chính sách cho giáo viên, nhân viên và người lao động

Thực hiện các quy định về chi trả tiền lương, phụ cấp cho giáo viên, nhân viên và người lao động.

Tiền lương và phụ cấp của giáo viên, nhân viên và người lao động được chi trả đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên, người lao động; động viên và tạo điều kiện cho giáo viên, và nhân viên và người lao động tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục.

Giáo viên, nhân viên, người lao động được tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; được tạo điều kiện để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên, người lao động theo quy định.

Thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

2.3

Tham gia hoạt động dạy học, giáo dục

Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn.

Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.

Tham gia giảng dạy theo quy định về định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng.

Dạy đủ số tiết quy định và có chất lượng.

2.4

Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.

Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

5. Bản mô tả vị trí việc làm của phó hiệu trưởng trường tiểu học

Bản mô tả vị trí việc làm của phó hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại tiểu mục 2 Mục 2 Phụ lục 3 Hướng dẫn mô tả vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập ban hành kèm theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT như sau:

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Tổ chức, quản lý các hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều hành công việc do hiệu trưởng phân công, ủy quyền theo quy định; tham mưu cho hiệu trưởng các nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được duyệt và được tổ chức thực hiện có kết quả.

Quản lý học sinh.

Học sinh được yêu thương, bảo vệ, tạo điều kiện tham gia các hoạt động theo Chương trình giáo dục phổ thông (đặc biệt là trẻ khuyết tật học hòa nhập).

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Hoàn thành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Có đầy đủ hồ sơ quản lý theo quy định.

Tham gia thực hiện xã hội hóa giáo dục; huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

Huy động được các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

2.2

Tham gia hoạt động dạy học, giáo dục.

Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn.

Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.

Tham gia giảng dạy theo quy định về định mức tiết dạy đối với phó hiệu trưởng.

Dạy đủ số tiết quy định và có chất lượng.

2.3

Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.

Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Giáo dục đào tạo của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
13 21.006
0 Bình luận
Sắp xếp theo