Lương, phụ cấp cho nhân viên trường học năm 2024

Đối với các nhân viên công tác trong trường học như nhân viên hành chính, kế toán, văn thư, thư viện, y tế... thì có được hưởng thêm chế độ gì không? Đây là nội dung được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Trong bài viết nhày HoaTieu.vn xin chia sẻ chế độ phụ cấp dành cho nhân viên trường học, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Nhân viên trường học là ai?

Nhân viên trường học là nhân viên làm công việc hành chính gồm kế toán, văn thư thư viện, y tế, cán bộ phòng thí nghiệm... làm các nhiệm vụ như: sắp xếp, bảo vệ các vật dụng sách vở, phòng thí nghiệm, phòng máy tính của trường, tính tán chi tiêu, lương thưởng cho giáo viên, xử lý công văn, văn bản, làm báo cáo, chăm sóc sức khỏe...

Có thể thấy, công việc của nhân viên trường học là đảm bảo các hoạt động giáo dục trong nhà trường và các hoạt động khác được vận hành trơn tru, hiệu quả. Do đó, bên cạnh giáo viên, nhân viên trường học là bộ phận không thể thiếu.

Những năm qua, lương, phụ cấp của nhân viên trường học chưa tốt khiến nhiều trường thiếu nguồn nhân lực làm công tác hành chính trong nhà trường.

Từ 1/7, bảng lương, phụ cấp nhân viên trường học sẽ có sự thay đổi do mức lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy mức lương, phụ cấp của nhân viên trường học là bao nhiêu?

2. Chế độ tiền lương của nhân viên trường học từ 1/7/2023

2.1. Bảng lương của nhân viên thư viện

Lương, phụ cấp của nhân viên thư viện được hưởng lương theo Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55; (từ 10.350.000 đến 13.590.000 đồng/người/tháng)

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; (từ 7.200.000 đến 11.484.000 đồng/tháng/người)

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (từ 4.212.000 đến 8.964.000 đồng/tháng/người)

- Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. (3.348.888 đến 7.308.000 đồng/tháng/người)

2.2. Chế độ lương của nhân viên thiết bị trường học

Theo Thông tư Số: 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo đó Nhân viên thiết bị, thí nghiệm - Mã số: V.07.07.20.

Và được xếp lương như sau:

- Trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm và được xếp lương theo viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP có hệ số lương 2,1 - 4,89 (từ 3.780.000 đến 8.802.000 đồng/tháng/người)

- Trường hợp đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

- Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2.3. Lương của nhân viên kế toán trường học

Căn cứ Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC, các ngạch công chức chuyên ngành kế toán được áp dụng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bảng 2) ban hành kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Ngạch kế toán viên cao cấp áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75-7,55. (từ 10.350.000 đến 13.590.000 đồng/người/tháng)

Ngạch kế toán viên chính áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00-6,38. (từ 7.200.000 đến 11.484.000 đồng/tháng/người)

Ngạch kế toán viên áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34-4,98. (từ 4.212.000 đến 8.964.000 đồng/tháng/người)

Ngạch kế toán viên trung cấp áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10-4,89.  (từ 3.780.000 đến 8.802.000 đồng/tháng/người)

2.4. Bảng lương nhân viên y tế trường học

Căn cứ công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD về hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức làm công việc hỗ trợ phục vụ trong trường học theo chức danh nghề nghiệp.

Nhân viên y tế trường học được hưởng lương tương ứng loại B (hệ số lương 1,86-4,06), loại A0 (hệ số lương 2,1-4,89).  (từ 3.780.000 đến 8.802.000 đồng/tháng/người)

2.5. Mức lương nhân viên văn thư trường học

Theo Điều 15 Thông tư 02/2021/TT-BNV, công chức chuyên ngành văn thư được xếp lương như sau:

- Ngạch văn thư viên chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Ngạch văn thư viên (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.(từ 4.212.000 đến 8.964.000 đồng/tháng/người)

- Ngạch văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp.

3. Chế độ phụ cấp của nhân viên trường học 2024

3.1. Nhân viên trường học hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Theo Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ, nhân viên thư viện; thiết bị, thí nghiệm có thể được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Cụ thể: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung (lương cơ sở). (tương ứng 180.000; 360.000; 540.000; 720.000 đồng/tháng)

Ví dụ: Bà A là nhân viên thư viện trường THCS từ năm 2009 đến nay. Năm học 2021-2022, thư viện nhà trường đạt danh hiệu Tiên tiến. Bà A đã đề nghị lên nhà trường và cấp trên được hưởng phụ cấp độc hại 0,2 dành cho nhân viên thư viện trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp trên đồng ý chi trả với lý do, các văn bản liên quan đã quá lâu, chỉ đề cập chung chung và không có hướng dẫn cụ thể. Vậy bà A có được hưởng chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện trường học không? Để được hưởng chế độ này thì cần có những điều kiện gì?

Đáp:

Theo Điều 9 của Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 2/1/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhân viên làm việc trong thư viện trường học đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT) được hưởng lương và các chế độ phụ cấp như ngành Văn hoá - Thông tin quy định.

Các chế độ phụ cấp ngành Văn hoá - Thông tin quy định tại Mục II, Mục III và Mục IV Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hoá - Thông tin.

Theo đó, mức 2 (hệ số 0,2 so với lương tối thiểu) áp dụng đối với những người trực tiếp làm các công việc sau: Kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật các hiện vật, tài liệu, sách báo, phim ảnh trong kho lưu trữ của bảo tàng, thư viện và viện lưu trữ; tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật của thư viện, viện lưu trữ và bảo tàng...

Như vậy có thể xác minh bà A được hưởng phụ cấp 0,2 theo quy định.

3.2. Phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên kế toán trường học

Tại Điều 10, Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BNV quy định về phụ cấp của nhân viên kế toán trường học như sau:

Kế toán trưởng: Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 Thông tư 04/2018 của Bộ Nội vụ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

Kế toán viên: Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6, hoặc tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 04/2018 của Bộ Nội vụ (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2018/TT-BNV) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

3.3. Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế trường học

Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP có quy định về mức phụ cấp của nhân viên y tế.

Theo đó, thủ trưởng đơn vị sẽ căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định mức phụ cấp nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Hiện không có quy định cụ thể về phụ cấp của nhân viên văn thư trường học.

Ví dụ: Nhân viên y tá X có hệ số lương 41.86; được hưởng phụ cấp 20% thì được nhận lương từ ngày 1/7/2023 như sau: 1,86 x 1.800.000 = 3.348.000 đồng/tháng

Phụ cấp = 20% x 1800.000 = 1.461.600 đồng/tháng

4. Bảo vệ trường có được phụ cấp trách nhiệm

Theo quy tại Điểm d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,1 áp dụng đối với nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ; thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với nhân viên bảo vệ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

=> Như vậy, bảo vệ trường học không được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu đến bạn đọc Bảng lương, phụ cấp cho nhân viên trường học mới nhất năm 2024. Mời bạn đọc đón đọc các nội dung khác tại mục Văn bản pháp luật.

Đánh giá bài viết
2 2.977
0 Bình luận
Sắp xếp theo