Công văn 1682/BHXH-QLT về thu bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2017 - 2018

Công văn 1682/BHXH-QLT - Thu bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2017 - 2018

Học sinh, sinh viên là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Theo quy định mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức là 4,5% x 1.300.000 đồng) và HSSV chỉ cần đóng 70% chi phí, còn 30% còn lại sẽ được ngân sách chi trả. Đây là quy định mới có trong Công văn 1682/BHXH-QLT sẽ có hiệu lực từ ngày 09/08/2017.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1682/BHXH-QLT
V/v thu bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2017 -2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Các trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định Quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Công văn số 7157/UBND-VX ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về “Tăng cường thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên”;

Để thống nhất thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) năm học 2017-2018 tại các trường học trên địa bàn Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng tham gia:là toàn bộ HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT và những HSSV là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam

2. Mức đóng BHYT HSSV:bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (Mức lương cơ sở từ 01/07/2017 là 1.300.000 đồng).

3. Phương thức đóng:

  • Đóng 3 tháng (HSSV đóng 122.850 đồng, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 52.650 đồng);
  • Đóng 6 tháng (HSSV đóng 245.700 đồng, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 105.300 đồng);
  • Đóng 9 tháng (HSSV đóng 368.550 đồng, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 157.950 đồng);
  • Đóng 12 tháng (HSSV đóng 491.400 đồng, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 210.600 đồng)
  • Đóng 15 tháng (HSSV đóng 614.250 đồng, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 263.250 đồng);

4. Một số lưu ý:

4.1. Đối tượng HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

4.2. Trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng trong năm 2017 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, nếu HSSV đăng ký tham gia BHYT thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho HSSV những tháng còn lại cho đến 31/12/2017.

4.3. Đối tượng có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đối tượng tham gia nộp tiền đóng BHYT. Riêng HSSV năm cuối thì nhà trường chỉ tổ chức thu tiền đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học..

4.4. Khi Nhà nước quy định tỷ lệ đóng và mức lương cơ sở thay đổi, Cơ quan BHXH sẽ có thông báo cụ thể cho các trường biết để thực hiện, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

4.5. Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: Sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo...đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

4.6. Điều kiện được trích chuyển kinh phí ban đầu là các cơ sở giáo dục trừ các cơ sở giáo dục có tổ chức y tế cơ quan có hợp đồng khám bệnh chữa bệnh BHYT và các quy định về nhân sự, cơ sở vật chất theo đúng quy định tại Công văn 317/BHXH-NVGĐ1 ngày 26/01/2015 của BHXH Thành phố.

4.7. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Chương VI Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, công văn số 317/BHXH-NVGĐ1 ngày 26/1/2015 của BHXH TP. HCM về việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đơn vị theo TT41/2014/BYT-BTC.

4.8. Kinh phí chi thù lao được tính bằng 2% trên tổng số tiền BHYT thực thu. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này do Ban Giám hiệu nhà trường quyết định. Cơ quan BHXH chuyển kinh phí chi thù lao cho nhà trường theo từng đợt thu hoặc kết thúc công tác thu BHYT HSSV của năm học do nhà trường đề nghị trên cơ sở số thực thu của nhà trường.

4.9. Khẩn trương thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử nhằm giảm thời gian đi lại, kê khai hồ sơ mà dữ liệu thu BHYT HSSV được chính xác, thẻ BHYT được cấp kịp thời cho đối tượng.

4.10. Tuyên truyền, phát tờ rơi, thư ngỏ do cơ quan BHXH cung cấp đến từng phụ huynh, HSSV để đảm bảo 100% em theo học tại trường tham gia BHYT.

4.11. Việc hoàn thiện cấp mã số BHXH, kê khai mẫu TK1-TS và phụ lục Thành viên hộ gia đình, BHXH Thành phố sẽ hướng dẫn cho trường ngay khi có văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

4.11. Việc hoàn thiện cấp mã số BHXH, kê khai mẫu TK1-TS và phụ lục Thành viên hộ gia đình, BHXH Thành phố sẽ hướng dẫn cho trường ngay khi có văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Đề nghị các trường học thực hiện theo hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các trường phản ánh về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý thu) hoặc BHXH các quận huyện nơi tham gia BHYT HSSV để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

  • Như trên
  • Website BHXH TP;
  • Lưu VT, QLT (M)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Thị Thu

Thuộc tính văn bản: Công văn 1682/BHXH-QLT

Số hiệu: 1682/BHXH-QLT

Loại văn bản: Công văn

Lĩnh vực, ngành: Bảo hiểm, Giáo dục, Thể thao - Y tế

Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Người ký: Nguyễn Thị Thu

Ngày ban hành: 09/08/2017

Ngày hiệu lực: 09/08/2017

Đánh giá bài viết
1 1.384
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo