Quyết định 538/QĐ-BHXH 2023 sửa đổi TTHC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 538/QĐ-BHXH 2023

Ngày 4/4/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 538/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, Sửa đổi thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết. Cơ quan BHXH giải quyết và chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quyết định 538/QĐ-BHXH 2023

Sau đây là nội dung chi tiết Quyết định 538/QĐ-BHXH 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Quyết định 538/QĐ-BHXH 2023 về thay đổi thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 538/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

______________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính “Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận” thuộc lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế nội dung tại mục II Phần A - Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục số 3 mục V, Phần B - Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06;
- Bộ Công an (C06);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Mạnh Sinh

PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-BHXH ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Từ ngữ viết tắt

- Bảo hiểm xã hội: BHXH

- Thủ tục hành chính: TTHC

2. Mã thủ tục hành chính: 2.000717

3. Nội dung thủ tục hành chính

TT

Tên thủ tục hành chính

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

1

Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH nộp hồ sơ theo quy định tại mục 3 (Thành phần hồ sơ) cho cơ quan BHXH.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả

Thân nhân của người hưởng nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH (đối với những khoản người hưởng chưa nhận)

2

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH

2. Nhận kết quả: Tiền mặt tại cơ quan BHXH

3

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023;

- Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử (xuất trình)

(Trường hợp nếu đã đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp mai táng/chế độ tử tuất thì không cần phải xuất trình Trích lục khai tử)

4

Số lượng hồ sơ

01 bộ

5

Thời hạn giải quyết

Giải quyết và chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Thân nhân của người hưởng được các thân nhân khác thống nhất ủy quyền để lập Giấy đề nghị nhận lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

7

Cơ quan thực hiện TTHC

BHXH tỉnh/huyện

8

Kết quả thực hiện TTHC

Tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng chưa nhận

9

Lệ phí

Không

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023);

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

12

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết định số 523/QĐ-BHXH (31/3/2023).

Mẫu số 3-CBH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……………………

Tôi tên là…………… Sinh ngày … tháng … năm …… Mối quan hệ với người từ trần: …..

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……

Nơi cư trú (ghi rõ: số nhà, đường phố, tổ/xã/phường): ……………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………

Là thân nhân của ông/bà: ……………………………………….

Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ………………………………………

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……

Ông/bà …………….. chết ngày … tháng … năm …… (Trích lục khai tử số....; ngày....tháng….năm …… do cơ quan/đơn vị ………… cấp).

Nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi chết: …………………………………………..

Được sự nhất trí của các thân nhân trong gia đình, tôi xin thay mặt cho những thân nhân dưới đây để nhận chế độ BHXH của người đang hưởng chế độ BHXH đã từ trần:

1. Ông (Bà): …………………………………………………. Sinh ngày … tháng … năm ……

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………..

Mối quan hệ với người từ trần: …………………………………………………………………..

2. Ông (Bà): …………………………………………………. Sinh ngày … tháng … năm ……

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………..

Mối quan hệ với người từ trần: …………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ BHXH cho gia đình chúng tôi theo quy định.

4. Cam kết của các thân nhân: Chúng tôi là thân nhân của ông/bà: …………… Đồng ý cử ông/bà ………… là người đại diện cho gia đình lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần. Chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ của người hưởng đã từ trần.

5. Cam kết của người khai: Tôi cam kết Tôi là người được các thân nhân thống nhất ủy quyền lập Giấy đề nghị theo mẫu số 3-CBH. Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra tranh chấp./.

Xác nhận của các thân nhân về việc cử người đại diện đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

Người thứ nhất: ……………………………….

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ hai: ……………………………….

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ ba: ……………………………….

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ (n): ……………………………….

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

……, ngày … tháng … năm ……
Chứng thực về chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị

……, ngày … tháng … năm ……
Người đề nghị
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Xét duyệt của cơ quan BHXH

- Tổng số tháng được truy lĩnh: …… tháng

Từ tháng … năm …… đến tháng … năm ……

- Tổng số tiền được truy lĩnh: …………….. đồng

Bằng chữ: …………………………………….

……, ngày … tháng … năm ……

Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Người đề nghị là thân nhân của người hưởng đã từ trần theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

- Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con.

- Chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị: Là chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam trong trường hợp chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Nếu Tờ khai từ 02 tờ rời trở lên thì giữa các tờ phải đóng dấu giáp lai của nơi chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ.

- Trong trường hợp thân nhân người hưởng từ trần chưa có đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất khi đến cơ quan BHXH làm thủ tục đề nghị xuất trình trích lục khai tử hoặc giấy báo tử.

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN

(Mẫu số 3-CBH)

a) Mục đích: Để thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

b) Đơn vị lập: Thân nhân, đại diện cho các thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết.

c) Phương pháp lập: Giấy này do thân nhân người hưởng lập gửi cơ quan BHXH để lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người đang hưởng đã từ trần có chế độ BHXH chưa nhận. Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamNgười ký:Chu Mạnh Sinh
Số hiệu:538/QĐ-BHXHLĩnh vực:Bảo hiểm
Ngày ban hành:04/04/2023Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo