Chi bộ có bao nhiêu đảng viên thì được bầu chi ủy 2024?

Chi bộ có bao nhiêu đảng viên thì được bầu chi ủy 2024? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “chi bộ là nền móng của Đảng”, “chi bộ là gốc rễ của Đảng ở nông thôn”,...tác dụng của chi bộ cực kỳ quan trọng vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Vậy Quy định về việc bầu chi ủy trong chi bộ như thế nào? Chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên thì được bầu chi ủy? Bài viết dưới đây HoaTieu.vn xin cung cấp thông tin gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, HoaTieu sẽ giải đáp nhanh nhất có thể.

Việc bầu chi ủy tại đại hội chi bộ thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.
Việc bầu chi ủy tại đại hội chi bộ thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

1. Chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên thì được bầu chi ủy?

Tại mục 22- Điều 24 (Khoản 4) của Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành hướng dẫn về Việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) như sau:

Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư.

Như vậy, theo quy định trên thì khi chi bộ đảng có 9 đảng viên chính thức trở lên thì chi bộ đó được bầu chi ủy. Việc bầu chi ủy được thực hiện theo quy định của Đảng.

2. Quy định về việc bầu chi ủy tại đại hội chi bộ

Hình ảnh Đại hội chi bộ ở tổ chức cơ sở.
Hình ảnh Đại hội chi bộ ở tổ chức cơ sở.

Việc bầu chi ủy tại đại hội chi bộ được quy định tại Mục 24 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

- Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư.

- Trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ, thì cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ.

- Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên.

Tiếp đó tại Khoản 9, Điều 19, Quy chế bầu cử trong Đảng, quy định:

Đại hội chi bộ trực tiếp bầu chi ủy, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi ủy viên.

Như vậy việc bầu chi ủy phải được tiến hành trước tiên và không được bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư trên cùng một lá phiếu

3. Số lượng cấp ủy viên trong chi bộ

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên và quần chúng.

Theo Ban TVTU, trong nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng cấp ủy viên ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn không quá 15 đồng chí; số lượng phó bí thư từ 1-2 đồng chí. Đối với các chi bộ, Đảng bộ cơ sở khác, số lượng cấp ủy viên cũng không quá 15 đồng chí, trong đó Đảng bộ có từ 9 cấp ủy viên thì bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư cấp ủy, Đảng bộ có dưới 9 cấp ủy viên thì chỉ bầu bí thư và 1 phó bí thư.

Đối với chi bộ cơ sở, chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức thì bầu bí thư, nếu cần thì bầu phó bí thư; chi bộ có đông đảng viên, bầu chi ủy không quá 7 đồng chí và 1 phó bí thư.

Trên đây là thông tin và những phân tích về quy định bầu chi ủy trong chi bộ theo quy định hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Cán bộ công chức mảng Hỏi đáp pháp luậtPhổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 5.392
0 Bình luận
Sắp xếp theo