Các bước kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3

Ngày nay, điều kiện gia đình phát triển, nhiều người muốn sinh thêm con thứ 3. Theo quy định mới nhất về Đảng viên sinh con thứ ba mọi người vẫn chưa cập nhật được thông tin. Vậy các bước kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3 như thế nào? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ hướng dẫn bạn.

1. Các bước xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm sinh con thứ 3

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 và Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 thì quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên như sau:

  • Bước 1: Đảng viên vi phạm tự tiến hành kiểm điểm bằng việc nhận hình thức kỷ luật sau khi phát hiện và xác định hành vi vi phạm.

Cấp Ủy sẽ hướng dẫn Đảng viên tự kiểm điểm; Hội nghị chi bộ sẽ thảo luận, xem xét, góp ý và ra kết luận về tính chất, mức độ hành vi vi phạm của Đảng viên này. Từ đó biểu quyết kỷ luật.

Nếu trong trường hợp đảng viên từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam thì tổ chức Đảng quản lý người này vẫn thực hiện việc xem xét kỷ luật Đảng.

Nếu tổ chức Đảng vi phạm thì người đứng đầu tổ chức sẽ chuẩn bị nội dung kiểm điểm, báo cáo trước hội nghị, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

  • Bước 2: Người đại diện tổ chức Đảng lắng nghe ý kiến của Đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức Đảng vi phạm trước khi tiến hành họp để xem xét, quyết định kỷ luật.
  • Bước 3: Báo cáo lên cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp về Quyết định của cơ quan Đảng cấp dưới về việc kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.
  • Bước 4: Cuối cùng là thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức Đảng/Đảng viên vi phạm về Quyết định của cấp trên về việc kỷ luật về Đảng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm. Đưa Quyết định kỷ luật, Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng cho tổ chức đảng hoặc Đảng viên vi phạm để chấp hành.

Quyết định kỷ luật có hiệu lực sau khi được công bố, nếu không đồng ý với quyết định kỷ luật thì người bị kỷ luật có có quyền khiếu nại lên cấp Ủy hoặc Ủy ban kiểm tra cấp trên; Ban chấp hành Trung ương trong thời gian 01 tháng kể từ ngày nhận quyết định.

Như vậy, trên đây là quy trình xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh con thứ ba.

2. Thời gian xử lý kỷ luật sinh con thứ 3

Theo quy định tại Điều 3 Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW năm 2013 về việc đảm bảo thực hiện một số điều Quyết định 181-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên mà trong quá trình làm việc, học tập, sinh sống mà vi phạm quy định về Các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật hoặc là rơi vào trường hợp không xử lý kỷ luật thì Đảng viên vi phạm về những điều cấm của Đảng viên nhưng đang trong giai đoạn của thời gian mang thai; nghỉ thai sản; đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm đang điều trị nội trú tại bệnh viện được xác nhận bởi cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) thì trường hợp này Đảng viên đó sẽ được hoãn việc xem xét, xử lý kỷ luật.

Các bước kỷ luật Đảng viên sinh con thứ 3

3. Biên bản xem xét kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

BIÊN BẢN HỌP
XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT

Tên Bộ phận: ..............................................................................................................................

Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Thời gian họp:................giờ..................ngày.....................tháng...................năm.......................

Chủ trì cuộc họp:.........................................................................................................................

Thành phần tham dự:..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:.................................................................

Nội dung cuộc họp bao gồm:

1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm tắt nội dung sự việc xảy ra.

2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.

3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..........Ngày.......tháng.........năm....

Chủ trì cuộc họpThư ký ghi biên bản

4. Quyết định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

Ta có mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên như sau:

ĐẢNG UỶ ...........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------

Số: ............ - QĐ/.........

.............., ngày....tháng....năm....

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành kỷ luật đối với đồng chí...............................

(Chức vụ đảng, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)
----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Xét tự kiểm điểm của đồng chí .......................... (họ và tên của đảng viên); báo cáo số ........ ngày ...... của ......... (tên tổ chức Đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn kiểm tra;

Đảng ủy ........................................ nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ...........................................)

ĐẢNG ỦY ...................
QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành kỷ luật đồng chí ............................. (họ tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên) bằng hình thức .......

2. (Tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí ....................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

· UBKT (cấp trên)...;

· Ban TVĐU (cấp trên)......;

· Ban Tổ chức Đảng uỷ (cấp trên)

· Như Điều 2;

· Lưu HSĐU.

T/M ĐẢNG UỶ
............................

(Ký tên đóng dấu)

5. Sinh con thứ 3 có bị kỷ luật đảng không?

Theo Quyết định 102-QĐ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị quy định về các hình thức xử lý kỷ luật đối với Đảng viên sinh từ 03 con trở lên như sau:

  • Sinh con thứ 3: Bị khiển trách
  • Sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 4: Bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)
  • Sinh con thứ 3, thứ 4 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 5 trở lên: Bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, trường hợp gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con cũng bị hình thức xử lý kỷ luật cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng.

6. Đảng viên sinh con thứ 3 vi phạm gì?

Theo Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018 hướng dẫn Điều 27 Quy định số 102-QĐ/TW:

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

* Trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.

Như vậy, Đảng viên sinh con thứ 3 là vi phạm quy định là chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo Quy định số 102-QĐ/TW.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3, Quy trình, trình tự xử lý Đảng viên sinh con thứ 3 từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 5.755
0 Bình luận
Sắp xếp theo