Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở là mẫu hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng ý giao đất cho cá nhân, hộ gia đình làm nhà ở... Mẫu đơn xin giao đất nêu rõ thông tin cá nhân, hộ gia đình làm đơn, địa điểm khu đất xin được giao, số diện tích, mục đích sử dụng, phương thức trả tiền sử dụng.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở tại đây.

Mẫu bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Bản cam kết trách nhiệm về xây dựng, cải tạo nhà ở

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

…..........., ngày … tháng …. năm …

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn………………………………

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

......................................................................................

(*).................................................................................

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):........................................................................

....................................................................................................................................................................................

2. Số chứng minh nhân dân: .............................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................

...................................Điện thoại: ...................................................................................

5. Địa điểm khu đất xin giao: ............................................................................................

6. Diện tích (m2): .............................................................................................................

7. Mục đích sử dụng: .......................................................................................................

........................................................................................................................................

8. Phương thức trả tiền sử dụng: ......................................................................................

9. Cam kết:

- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Các cam kết khác (nếu có): .............................................................................................

........................................................................................................................................

Người xin giao đất
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

1. Về nhu cầu của người xin giao đất: ..................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ...........................................................................................

.........................................................................................................................................

……………, ngày … tháng … năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

* Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất.

Đánh giá bài viết
14 31.445
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo