Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ

Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ là gì? Mẫu đơn yêu cầu về việc Ủy ban nhân dân đính chính sai sót trên bìa đỏ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ là gì?

Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc UBND đính chính lỗi sai ghi trên bìa đỏ như sai tên, tên đệm, họ chủ sổ đỏ, ngày tháng năm sinh hay hộ khẩu của chủ đất, sai về diện tích mảnh đất,....

Mẫu đơn nêu rõ nội dung yêu cầu đính chính thông tin sai, sửa lại về thông tin chính xác kèm theo các giấy tờ làm căn cứ như giấy khai sinh, học bạ, ảnh chụp thực tế mảnh đất,... ...

Lưu ý khi yêu cầu UBND điều chỉnh thông tin ghi trên bìa đỏ cần các giấy tờ có giá trị pháp lý cao như học bạ, giấy khai sinh, Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; để làm căn cứ đối chiếu chính xác, trong một số trường hợp phải đổi sổ đỏ.

2. Căn cứ pháp lý để làm giấy yêu cầu UBND đính chính sai sót trên bìa đỏ

Cụ thể: Khi mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bạn và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp phù hợp với quy định của pháp luật nhưng thông tin về thửa đất hoặc chủ đất bị sai sót trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì những thông tin sai sót có thể được đính chính theo điểm b Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP như sau:

“1. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau:

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

2. Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

3. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấptỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký đất đai để quy định việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản 1 Điều 105 của Luật đất đai và khoản này được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi gặp sai sót trong sổ đỏ bạn nên yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phương bạn đính chính thông tin về thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận

Kính gửi:[1].....................................................................................................

Tên tôi là: …………………………Số CMND: ..............................................

Địa chỉ:[2]...............................................................................................................

Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau:[3]

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số[4]…….cấp ngày[5] ....................................................

Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, khách quan, nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn đề nghị đính chính thông tin Sổ đỏ số 2

Đây là mẫu áp dụng trong trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Đính chính thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gửi:………………………………………………

Tên tôi là:……………………………….........................

Số CMTND/CCCD:…...........................………

Do Công an Tính/Thành phố:............................Cấp ngày...............................

Chỗ ở hiện nay:......................................................................

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:................................................................

Tôi xin trình bày lý do như sau: Tôi là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………………… do Ủy ban nhân dân .........................Cấp ngày:………………..

Khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra lại thông tin tôi đã phát ra sai sót ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể:

STTThông tin trên GCNQSDĐ hiện nayĐề nghị sửa lại

Các tài liệu làm căn cứ để xác minh thông tin gửi theo đơn này gồm có

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………

Tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về việc đính chính thông tin về thửa đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận.

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

* Mục Kính gửi: Các bạn nêu rõ là đơn đề nghị gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện/tỉnh......

5. Hướng dẫn viết đơn đính chính Sổ đỏ

1. Nơi gửi:

- Nếu tổ chức có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

- Nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu đính chính thông tin giấy chứng nhận thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

2. Ghi chính xác thông tin địa chỉ thường trú.

3. Ghi rõ thông tin bị sai trong giấy chứng nhận, lý do sai và thông tin mới để đính chính.

4. Số giấy chứng nhận: Ghi theo số tại giấy chứng nhận đã được cấp.

5. Cấp ngày: Ghi theo ngày giấy chứng nhận được cấp.

Trên đây là các trường hợp và mẫu đơn đính chính Sổ đỏ; để được đính chính và tránh sai sót người sử dụng đất cần ghi rõ thông tin bị sai và thông tin mới để Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính theo đúng quy định.

Mẫu đơn yêu cầu UBND đính chính sai sót ghi trên bìa sổ đỏ đã được hoatieu.vn tổng hợp 2 mẫu và xin được gửi đến các bạn tham khảo. Những lỗi sai ghi trên sổ đỏ không chỉ sai về tên chủ hộ mà có thể là Đất dư thừa so với sổ đỏ, diện tích đất ghi trên sổ đỏ thiếu so với thực tế. Nếu có câu hỏi thắc mắc xung quanh sổ đỏ và nhiều vấn đề pháp luật khác, mời các bạn tham khảo tại mục Hỏi đáp pháp luật của hoatieu.vn cũng như xem thêm các biểu mẫu thủ tục hành chính khác trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 9.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo