Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Mẫu số 7: Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Nội dung của Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Xã (phường, thị trấn):....

Huyện (Quận, TX, TP): ….

Tỉnh(TP).....

Mẫu số 07

BẢNG THỐNG KÊ PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT

(Áp dụng đối với đất: ……………………………………)(1)

Phiếu số

Tên người sử dụng đất

Thửa đất số

Tờ BĐ số

Diện tích (m2)

Tên Đường, phố

Khu vực

Vị Trí đất

Thời điểm chuyển nhượng

Giá bán BĐS
(1.000đ/m2)

Giá đất chuyển nhượng
(1.00
0đ/m2)

Giá đất trong bảng giá đất hiện hành
(1.000đ/m2)

So sánh (11)
/(12)
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

2

3

'

4

5

6

……

Xác nhận của Tổ chức tư vấn xác định giá đất

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

………, ngày…………tháng…………năm

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1)Áp dụng để thống kê phiếu điều tra đối với tất cả các loại đất. Cột (6) chỉ ghi thông tin khi thống kê đất ở tại đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; cột (7) chỉ ghi thông tin khi thống kê đất ở tại nông thôn, đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.

Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Đánh giá bài viết
1 666
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo