Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc trển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng lãng phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí như sau:

PHÒNG GD&ĐT ...........

TRƯỜNG ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ............

.........., ngày...tháng...năm...

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm 2018

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng số: 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020.

Căn cứ kế hoạch số .............. ngày .......... của sở giáo dục và đào tạo ..........về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .

Thực hiện công văn số .............. ngày ................ của Phòng GD-ĐT ............... về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, trường .......... xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ,viên chức, lao động và học sinh trong toàn trường đối với việc phòng chống tham nhũng trong nhà trường.

- Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi tham nhũng trong nhà trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục.

- Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến cán bộ, viên chức, lao động. Gắn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. Nội dung thực hiện:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi bổ sung và một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, viên chức, lao động.

2. Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí:

2.1. Tiến hành rà soát và công khai minh bạch đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí:

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009:

+ Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.

+ Công khai, minh bạch trong quản lí mua sắm, sửa chữa.

+ Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường.

+ Công khai, minh bạch chất lượng giáo dục trong nhà trường.

+ Công khai, minh bạch trong lĩnh vực viết sáng kiến.

+ Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị.

+ Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản.

+ Công khai các quy định đảm bảo quyền và lợi ích người học.

Để thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các lĩnh vực công tác của nhà trường, chuyên môn, đoàn thể trong trường tiếp tục rà soát để thống nhất và công khai quy trình, thủ tục giải quyết; bảo đảm hợp lí, hạn chế tình trạng lợi dụng sơ hở để vụ lợi các nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí, gồm:

- Về phòng chống tham nhũng:

+ Thực hiện công tác tiếp nhận công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuyển đúng người đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp vào làm việc tại trường.

+ Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiện hành.

Việc nhận xét, đánh giá học sinh thường xuyên và định kỳ, thực hiện theo quy định hiện hành.

+ Về quản lí cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ: tập trung rà soát việc thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2006 của Bộ giáo dục & Đào tạo về quản lí và sử dụng cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

+ Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ, viên chức, lao động.

- Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

+ Thực hiện quản lí, sử dụng ngân sách theo quy định của luật ngân sách;

Thực hiện cơ chế khoán kinh phí và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính.

+ Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí…

+ Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công CBVC, người lao động theo quy định, đúng người, đúng việc.

+ Quản lí, sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đặc biệt chú ý sử dụng, bảo quản máy tính, máy chiếu, thiết bị và đồ dùng giảng dạy.

+ Quản lí và sử dụng đất đai của trường đúng mục đích, hiệu quả.

2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính:

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác; đặc biệt chú ý trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.

+ Cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong phát hiện xử lí vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt và giải trình kịp thời ý kiến của cha mẹ học sinh, để phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

2.4. Phát huy vai trò của đoàn thể:

+ Phối hợp với Công đoàn: Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định của pháp luật.

+ Vận động CBVC, người lao động thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

+ Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thông qua các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục học sinh, ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức trung thực và có thái độ ứng xử đúng đắn, tránh những biểu hiện gian dối trong học tập và thi cử.

3. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giáo dục học sinh:

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học, giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. Đưa nội dung pháp luật phòng chống tham nhũng lồng ghếp vào các nội dung bài học phù hợp trong các môn học trong năm học.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống tham nhũng.

2. Phát động toàn thể CBVC,LĐ, người học đóng góp ý kiến về biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị.

3. Gắn việc tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư.

4. Gắn việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí với xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

5. Xử lí nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm hoặc lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.

6. Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của cấp trên yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường ................... Trong quá trình thực hiện, nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật những chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng năm 2018.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đoàn thể (để thực hiện);

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Đánh giá bài viết
1 221
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo