Mẫu 02/ĐK-T-VAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Mẫu 02/ĐK-T-VAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN được ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Mẫu 02/ĐK-T-VAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Mẫu số: 02/ĐK-T-VAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------------

TỜ KHAI
Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Thay đổi Bổ sung

Kính gửi: <Tổng cục Thuế> ………………….

1. Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

4. Thông tin về đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: S ………. ngày …………………………………………

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin, cụ thể như sau:

1. Thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:

STT

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

Số sê-ri chứng thư số

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Thông tin thay đổi, bổ sung

Thủ tục hành chính thuế đăng ký sử dụng

Từ ngày

đến ngày

<Ngừng sử dụng>

<Bổ sung>

2. Thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung tài khoản ngân hàng thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Ngân hàng

Số sê-ri chứng thư số

Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số

Thông tin thay đổi, bổ sung

<Ngừng sử dụng>

<Bổ sung>

3. Thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung địa chỉ thư điện tử đăng ký:

3.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả các quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: ………………………………………………

3.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế theo từng thủ tục hành chính thuế:

STT

Địa chỉ thư điện tử

Họ tên người sử dụng

Thông tin thay đổi, bổ sung

Thủ tục thuế điện tử đăng ký sử dụng

<Ngừng sử dụng>

ăng ký thuế>

<Bổ sung>

<Khai thuế>

<Nộp thuế>

...

<Hoàn thuế>

...

4. Thông tin số điện thoại đăng ký thay đổi: ……………………………………..

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã khai./.


TCHỨC CUNG CẤP
DỊCH VỤ T-VAN
<Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN>


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……
Chứng chỉ hành nghề số:
……
<Chữ ký số của đại lý thuế>

…, ngày…. tháng… năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
<Người nộp thuế ký điện tử>

Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là giải thích hoặc ví dụ.

2. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

Thủ tụcĐăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
Trình tự thực hiện+ Bước 1. Người nộp thuế (NNT) lập tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN/ đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Sau khi hoàn thành việc thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định, NNT phải thực hiện đăng ký với ngân hàng nơi mở tài khoản theo quy định của ngân hàng (đối với trường hợp đăng ký để thực hiện nộp thuế điện tử).

+ Bước 2. Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

Cách thức thực hiệnBằng phương thức điện tử, qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ :

a) Trường hợp (1) Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN theo mẫu số 01/ĐK-T-VAN.

b) Trường hợp (2) Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN theo mẫu số 02/ĐK-T-VAN.

c) Trường hợp (3) Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN theo mẫu số 03/ĐK-T-VAN.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 162
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo