Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao là mẫu tờ khai được lập ra để khai về việc cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người khai, nội dung của tờ khai và có xác nhận của cơ quan, đơn vị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao tại đây.

Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao

Nội dung cơ bản của tờ khai cấp đổi hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao như sau:

- Nộp 03 ảnh, cỡ 4x6cm,
phông nền màu sáng, mắt
nhìn thẳng, đầu để trần,
không đeo kính màu,
áo màu sẫm.
- Ảnh chụp cách đây
không quá 1 năm.
- Dán 1 ảnh vào khung
này, đóng dấu giáp lai vào
¼ ảnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------

TỜ KHAI
CẤP HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

Họ và tên (chữ in): .................................................................................................

Sinh ngày:........... tháng........năm............ Nam..............Nữ................

Nơi sinh: .................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số:...................... cấp ngày:...................... tại:.............

Nghề nghiệp: .......................................................Cơ quan công tác:.....................

Địa chỉ cơ quan:.............................................................. Điện thoại:......................

Chức vụ:.............................................. Cấp bậc, hàm (lực lượng vũ trang):...........

Công chức/viên chức*: Loại:....................... Bậc: .......................Ngạch:.................

Đã được cấp hộ chiếu Ngoại giao số:......................cấp ngày:............... tại: ..........

hoặc/và hộ chiếu Công vụ số: ....................cấp ngày: .......................tại:................

Nay đi đến nước: ...........................................Quá cảnh nước:...............................

Mục đích chuyến đi:.................................................................................................

Dự định xuất cảnh ngày:.............................................. Thời gian làm việc ở nước ngoài:...........................

Số thứ tự: .......................trong Văn bản cử đi nước ngoài số: ...............................

ngày ..............................................; Họ và tên người ký Văn bản cử đi nước ngoài:...................................

Gia đình

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Địa chỉ

Cha

Mẹ

Vợ/chồng

Con

Con

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại ............. , ngày.... tháng.....năm......
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

(Thủ trưởng cơ quan/đơn vị nơi người đề nghị cấp hộ chiếu đang công tác (nếu là người thuộc biên chế nhà nước) hoặc Trưởng Công an phương (xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (nếu là người không thuộc biên chế của cơ quan Nhà nước) xác nhận những lời khai trên là đúng sự thật và người đề nghị cấp hộ chiếu đủ điều kiện được xuất cảnh).

.........., ngày....tháng....năm....
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

* Loại: Ví dụ: A3, A2, A1,Ao, B, C1,C2,C3.
Bậc: Ví dụ: 2/6.., 3/8.., 1/9..,2/10.,5/12...
Ngạch: Vd: Chuyên viên, Nhân viên, Kỹ thuật viên...

Đánh giá bài viết
1 2.243
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo