Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

Mẫu sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, đưa ra nhiều đưa ra nhiều thông tin về ứng viên như: họ tên, bút danh, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quê quán... Đây là hồ sơ đi kèm đơn xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam, mời các bạn tham khảo.

Thủ tục cấp Thẻ nhà báo

Thủ tục đổi Thẻ nhà báo

Thủ tục cấp lại Thẻ Nhà báo

Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam
Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

Mời các bạn tham khảo Sơ yếu lý lịch xin gia nhập Hội nhà báo Việt Nam

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Kèm đơn xin gia nhập Hội Nhà báo Việt Nam)

Cơ quan công tác: ....................................

Chi hội Nhà báo: ........................................

Thuộc (Hội, Liên chi): ..................................

1. Họ và tên: .................................................................... Nam hay nữ ....................................

2. Bút danh: ...............................................................................................................................

3. Ngày tháng năm sinh: ...........................................................................................................

4. Dân tộc: .................................................................................................................................

5. Quê quán: .............................................................................................................................

6. Cơ quan công tác hiện nay: ..................................................................................................

7. Học vấn (PTTH, trung cấp, ĐH, trên đại học) .............. Tốt nghiệp năm ..............................

Khoa ................................................................................. Trường ...........................................

8. Trình độ chính trị (sơ, trung, cao cấp): ..................................................................................

9. Trình độ ngoại ngữ (A, B, C, đại học): ..................................................................................

10. Đảng viên, đoàn viên ..........................................................................................................

11. Chức danh: .........................................................................................................................

12. Được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo năm: ........ Số thẻ nhà báo: ...........

13. Quá trình công tác báo chí (theo biểu dưới):

Thời gianChức danhCơ quan công tácKhen thưởng/kỷ luật

Người khai ký tên

....... ngày ...... tháng ....... năm .............

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Gửi 02 ảnh 2cmx3cm để làm thẻ hội viên.

- Yêu cầu kê khai đúng mẫu trên.

Đánh giá bài viết
1 2.303
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo