Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

Mẫu sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp là mẫu sổ được lập ra để ghi chép lại việc lưu giữ hồ sơ lý lịch tư pháp. Mẫu sổ lưu trữ nêu rõ thông tin ngày lập lý lịch tư pháp, họ và tên người gửi hồ sơ lý lịch tư pháp, quốc tịch, giới tính... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp tại đây.

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp

Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 11/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ

LƯU TRỮ HỒ SƠ LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: .........................................

Mở sổ: ngày ... tháng ... năm ...

Khóa sổ: ngày ... tháng ... năm ...

STT

Ngày lập LLTP

Họ và tên

Mã số LLTP

Quốc tịch

Giới tính

Người lập hồ sơ LLTP

Ghi chú

Công dân Việt Nam

Người

nước ngoài

Không có thông tin

Nam

Nữ

Không có thông tin

Đánh giá bài viết
1 291
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo