Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp là mẫu sổ được lập ra để ghi chép lại việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Mẫu sổ lý lịch nêu rõ thông tin ngày tiếp nhận hồ sơ, người được cấp lý lịch tư pháp, đối tượng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, ngày trả phiếu lý lịch tư pháp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại đây.

Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sổ cấp phiếu lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

Mẫu số 10/2013/TT-LLTP

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

SỔ
CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Quyển số: .........................................

Mở sổ: ngày ... tháng ... năm ...

Khóa sổ: ngày ... tháng ... năm ...

STT

Ngày tiếp
nhận hồ sơ
yêu cầu

cấp phiếu lý
lịch
tư pháp

Họ và tên
người
được
cấp
Phiếu
lý lịch
tư pháp

Đối tượng
yêu cầu
cấp
Phiếu lý
lịch tư pháp

Loại
Phiếu
lý lịch
tư pháp

Số của
Phiếu

lịch tư
pháp

Ngày trả
Phiếu
lý lịch
tư pháp

Ký nhận
Phiếu lý
lịch
tư pháp

Công dân
VN

Người nước ngoài

Cơ quan
NN, tổ
chức
CT, tổ
chức
CT-XH1

Cơ quan
tiến hành
tố tụng

Số 1

Số 2

Trang ….

1 Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

Đánh giá bài viết
1 259
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo