Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2022

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2022 Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp đó phải tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian nhất định nhưng không quá 1 năm. Khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải làm thông báo tạm ngừng kinh doanh, chi tiết mời bạn đọc tham khảo bài viết của Hoatieu.vn. 

1. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2022

Khi tiến hành thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh, cá nhân, tổ chức thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh theo mẫu Phụ lục II-19 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bạn đọc sẽ kê khai các thông tin về tên doanh nghiệp, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, lý do tạm ngừng doanh nghiệp. Cần lưu ý khi điền thông tin trong mẫu, ví dụ doanh nghiệp chỉ điền các thông tin ở mục 1a, còn chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thì điền vào mục 1b theo mẫu dưới đây:

Phụ lục II-19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng...... năm......

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố...............

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):............................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.........................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):................... Ngày cấp.../.../...... Nơi cấp:..........................

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh1::

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày.... tháng.... năm...... đến hết ngày.... tháng.... năm......

Lý do tạm ngừng:.................................................................

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày... tháng... năm... đến hết ngày... tháng... năm... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)

......................................................................................

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:............................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):........................ Ngày cấp.../.../........ Nơi cấp:...............................

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:..........................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:........................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):......................... Ngày cấp.../.../......... Nơi cấp:.............................

Lý do tạm ngừng:

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo2::

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày.... tháng.... năm......

Lý do tiếp tục kinh doanh:....................................................................

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:

  Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:........................

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:........................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế):.............................. Ngày cấp.../.../........ Nơi cấp:.........................

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày.... tháng.... năm...... đối với chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):...................

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.........................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):............ Ngày cấp: ...../..... /..... Nơi cấp:..........................

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:...................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:.........................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):..... Ngày cấp:.... /.... / .....Nơi cấp:..................

Lý do tiếp tục kinh doanh:.......................................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)3

2. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh vì dịch

Trong thời gian dịch covid vừa rồi, xã hội thực hiện cách ly toàn dân, đóng cửa các hoạt động kinh doanh, người dân làm online tại nhà đối với những công ty có thể thực hiện công việc theo hình thức trực tuyến, đối với những công ty không thể thực hiện công việc trực tuyến thì sẽ tạm nghỉ trong thời gian giãn cách. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch covid tới hoạt động kinh doanh của các công ty khá lớn, trong số đó, nhiều công ty đã giải thể, số còn lại tạm ngừng kinh doanh.

Khi tạm ngừng kinh doanh vì dịch covid, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh, mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh vì dịch là mẫu theo Phụ lục II-19 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo mục 1 dành cho doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và Phụ lục III-4 dành cho hộ kinh doanh

Khi kê khai thông báo tạm ngừng kinh doanh, ở phần lý do tạm ngừng, bạn đọc có thể khai như sau: Do ảnh hưởng của dịch covid 19 nên công ty kinh doanh không hiệu quả vì vậy Ban giám đốc Công ty đã thống nhất và đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.

3. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Phụ lục III-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

TÊN HỘ KINH DOANH

Số:..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày...... tháng...... năm......

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch..............

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):..........................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:.....................................................

Cấp lần đầu ngày:.../.../...... tại:...........................................

Thay đổi lần cuối ngày:.../.../...... tại:...................................

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:..............................................

Điện thoại (nếu có):..................... Fax (nếu có):.........................................

Email (nếu có):............................ Website (nếu có):...................................

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày.../... /... đến hết ngày.../... /....

Lý do tạm ngừng:............................................................................................

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày.............. tháng................... năm................

Lý do tiếp tục kinh doanh:....................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1

4. Thông báo tạm ngừng kinh doanh do thua lỗ

Khi công việc kinh doanh thua lỗ, nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngừng kinh doanh là một phương án an toàn nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Hơn nữa, thủ tục tạm ngừng kinh doanh cũng đơn giản và nhanh chóng hơn thủ tục giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh và ghi rõ lý do tạm ngừng là do kinh doanh thua lỗ.

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh do thua lỗ được sử dụng là mẫu Phụ lục II-19 dành cho doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  và Phụ lục III-4 dành cho hộ kinh doanh được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bạn đọc có thể tham khảo các mẫu tại mục 1 và mục 3 nêu trên.

5. Download mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

…., ngày … tháng … năm………


THÔNG BÁO
V/V TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ..........................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ......................................

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm .....................................

Lý do tạm ngừng:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

6. Mẫu thông báo tạm ngừng sản xuất 

CÔNG TY.................
Số:.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

..........., ngày......tháng.....năm.........

THÔNG BÁO
(V/v: Tạm dừng sản xuất)

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty ..........xin được gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác mà quý khách hàng đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Để mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng tối hơn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, công ty............... đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại và nhà xưởng mới với mong muốn đưa ra những sản phẩm có chất lượng tốt, đa dạng hóa sản phẩm và trở thành một nhà sản xuất nội thất chuyên nghiệp hơn.

Đến nay, nhà máy mới của chúng tôi đã hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động. Bằng công văn này, Công ty..................xin thông báo tạm dừng sản xuất để lắp đặt hệ thống máy móc mới và di chuyển nhà xưởng.

- Thời gian dự kiến tạm dừng sản xuất: Từ ngày.............. đến ..............

- Tất cả những đơn hàng của Quý vị gửi tới trước ngày ............... chúng tôi sẽ đảm bảo giao hàng trước ngày .................. Những đơn đặt hàng sau ngày ................... chúng tôi sẽ giao hàng chậm ...... ngày so với lịch giao hàng thông thường.

- Những đơn hàng vách ngăn vẫn giao hàng đúng tiến độ.

- Sản phẩm tiêu chuẩn có sẵn tồn kho vẫn giao hàng bình thường.

Rất mong Quý khách hàng thông cảm và có kế hoạch đặt hàng hợp lý. Chúng tôi hi vọng rằng việc di chuyển nhà máy sẽ ko gây ra những khó khăn cho Quý khách hàng.

Trân trọng!

- Nơi gửi: như trên

Như vậy, trên đây là những mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh gửi tới bạn đọc. Mời bạn đọc tham khảo các mẫu thủ tục pháp lý khác tại mục Biểu mẫu. 

Bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
3 525
0 Bình luận
Sắp xếp theo