Mẫu số S3-HKD: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh năm 2024 mới nhất

Mẫu số S3-HKD: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho. Sau đây là Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh của hộ cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu số S3-HKD: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh là gì?

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh là sổ ghi chép lại biểu hiện bằng tiền cùa toàn bộ các hao phí về
lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm)

Mẫu số S3-HKD: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh là mẫu sổ dành cho các hộ kinh doanh mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật được ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

2. Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh 2024

Mẫu số S3-HKD: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:……………

Địa chỉ:……………................................

Mẫu số S3-HKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Tên địa điểm kinh doanh: ...............

Năm .....................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tập hợp chi phí theo các yếu tố sản xuất, kinh doanh

Số hiệu

Ngày tháng

Tổng số tiền

Chia ra

Chi phí nhân công

Chi phí điện

Chi phí nước

Chi phí viễn thông

Chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh

Chi phí quản lý (chi phí văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ..)

Chi phí khác (hội nghị, công tác phí, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thuê ngoài khác,...)

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

Số phát sinh trong kỳ

Tổng cộng

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

3. Cách lập Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ chi phí sản xuất, kinh doanh để tập hợp chi phí theo các yếu tố sản xuất kinh doanh của từng địa điểm kinh doanh bao gồm: chi phí nhân công; chi phí điện; chi phí nước; chi phí viễn thông; chi phí thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh; chi phí quản lý; chi phí khác.

b) Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Căn cứ vào chứng từ kế toán liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để ghi vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh như sau:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

- Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Từ Cột 2 đến Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật thuế và yêu cầu quản lý của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

4. Các loại sổ mà kế toán hộ kinh doanh cần phải lập

Hoatieu xin chia sẻ các mẫu sổ kế toán hộ kinh doanh sử dụng được quy định theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, mời các tham khảo và lập sổ tùy theo tình hình hộ kinh doanh của mình.

  • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Mẫu số S1-HKD
  • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa: Mẫu số S2-HKD
  • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh: Mẫu số S3-HKD
  • Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN: Mẫu số S4-HKD
  • Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động: Mẫu số S5-HKD
  • Sổ quỹ tiền mặt: Mẫu số S6-HKD
  • Sổ tiền gửi ngân hàng: Mẫu số S7-HKD.

Mẫu số S3-HKD: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh năm 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.808
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo