Mẫu giấy chứng nhận gia đình văn hóa

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy chứng nhận gia đình văn hóa. Mẫu dành để trao tặng các gia đình có nếp sống văn minh, văn hóa trong thôn, làng, xã. Mẫu gồm các thông tin: Tên gia đình được công nhận, địa chỉ, xác nhận của ủy ban...

1. Tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa

Những tiêu chuẩn để được nhận mẫu giấy khen gia đình văn hóa đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch quy định cụ thể trong 4 tiêu chuẩn sau:

Gia đình ấm no, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc

 • Tất cả các thành viên trong gia đình đều hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất đem lại nền kinh tế ổn định, không xảy ra bạo lực gia đình. Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ.
 • Con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc ông bà, cha mẹ. Con cháu thảo hiền; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình;
 • Thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, vợ chồng bình đẳng.

Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân

 • Tất cả các thành viên trong gia đình đều phải thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tích cực tham gia vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng. Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
 • Bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương và của cả nước.

Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao

 • Thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình.
 • Xây dựng nền kinh tế gia đình ổn định từ nguồn thu nhập chính đáng. Có kế hoạch tiêu dùng, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm.
 • Có các phương tiện cơ bản phục vụ nhu cầu cho đời sống của các thành viên trong gia đình
 • Các công việc như cưới, tang, giỗ,… tổ chức theo quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng

 • Đoàn kết, giúp đỡ láng giềng; tương trợ nhau trong lao động sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn.
 • Tôn trọng đời sống cá nhân của người khác. Tham gia hòa giải các tranh chấp, bất hòa tại địa bàn dân cư.
 • Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua; các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng.

2. Giấy chứng nhận gia đình văn hóa

Giấy chứng nhận gia đình văn hóa

UBND xã ................................

Thôn:............................

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày.....tháng...... năm……

Giấy xác nhận gia đình văn hóa

Ban nhân dân thôn: ..........................................…..Xã.....................................………

Xác nhận gia đình ông (bà): ..............................................................…………………

Hiện thường trú tại: Thôn:................Xã ......................... huyện…………..Tỉnh…………

Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại khu vực dân cư.

Gia đình ông (bà):................................................... đã xây dựng và thực hiện ...................... tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm………

Xác nhận của UBNDBan nhân dân thôn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13.182
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo