Mẫu biên bản dẫn giải

Mẫu biên bản về việc dẫn giải

Mẫu biên bản về việc dẫn giải là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc dẫn giải. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, người được dẫn giải... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc dẫn giải như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BIÊN BẢN DẪN GIẢI (1)...................................................

Hồi .......... giờ ............ ngày............... tháng ............... năm ........................ tại .......................

Tôi: .....................................................................................................................

thuộc Cơ quan (2) .............................................................................................

chủ trì thi hành Quyết định dẫn giải(1). .............................................................

Cùng với ông/bà: ................................................................................................

Ông/bà: ...................................................... đại diện chính quyền/cơ quan/tổ chức chứng kiến.

Ông/bà: ..................................................................... là người láng giềng/gia đình chứng kiến.

Thi hành Quyết định dẫn giải(1) ................................... số: ........................ ngày.........tháng ........ năm...... của Cơ quan......

Chúng tôi lập biên bản dẫn giải(1).......................................................................... đối với:

Họ tên: ........................................................................... Giới tính: .....................

Tên gọi khác: .......................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại: ....................................

Quốc tịch: ..................; Dân tộc: ..................................; Tôn giáo: ......................

Nghề nghiệp: ........................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..........................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .................................

Nơi cư trú: ...........................................................................................................

Sau khi xác định đúng là người có tên trong Quyết định dẫn giải trên đây, chúng tôi đã đọc, giải thích Quyết định dẫn giải(1)

Tình trạng sức khỏe của người bị dẫn giải: .......................................................

(1) Người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(2) Ghi rõ cơ quan Công an hoặc Quân đội nhân dân có thẩm quyền.

Thái độ chấp hành của người bị dẫn giải:

............................................................................................................................

Ý kiến của người bị dẫn giải: .............................................................................

Việc dẫn giải kết thúc vào hồi ........... giờ ............ ngày.............tháng..............năm

Biên bản đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành ba bản, một bản giao cho người bị dẫn giải, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI BỊ DẪN GIẢI

NGƯỜI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Hoặc đại diện cơ quan/ tổ chức)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Mẫu biên bản về việc dẫn giải

Mẫu biên bản về việc dẫn giải

Đánh giá bài viết
1 223
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo