Giấy đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài 2023

Mẫu số 02: Giấy đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Điều kiện cấp Giấy thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Theo Điều 164Nghị định 58/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp Giấy đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

Điều 14. Điều kiện cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thành lập.

2. Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của Việt Nam.

3. Có cam kết hoạt động dài hạn tại Việt Nam và thống kê chi tiết các chương trình, dự án sẽ triển khai tại Việt Nam trong ít nhất 05 năm tại một hay nhiều địa phương mà quy mô, tính chất của chương trình, dự án đó đòi hỏi sự điều hành, giám sát thường xuyên, tại chỗ.

4. Có đề xuất Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

2. Mẫu số 02: Giấy đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP

Mẫu số 02 quy định về việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

Mẫu số 02 theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP
Mẫu số 02 theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/ BNG- VPĐDHà Nội , ngày … tháng … năm …

GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số... của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của tổ chức;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho tổ chức:

Trụ sở chính:

Quốc tịch: Số điện thoại:

được thành lập Văn phòng đại diện hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.

Điều 2. Trưởng đại diện của tổ chức tại Việt Nam:

Ông/Bà: Ngày sinh: Quốc tịch:

Số hộ chiếu/CMND: Số điện thoại: E-mail:

Điều 3. Lĩnh vực hoạt động:

Mã ngành hoạt động:

Điều 4. Địa bàn hoạt động:

Điều 5 . Số nhân viên của tổ chức tại Việt Nam:

Nhân viên người nước ngoài: ( )người;

Nhân viên người Việt Nam: ( ) người.

Điều 6. Trụ sở Văn phòng đại diện:

Địa chỉ :

Số điện thoại: Email:

Điều 7. Giấy đăng ký có giá trị từ ngày đến ngày

Điều 8. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại lần thứ ( ) vào ngày... tháng ...năm …

KT. THỦ TRƯỞNG
PHÓ THỦ TRƯỞNG

Trên đây là mẫu số Mẫu số 02: Giấy đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo