Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Mẫu số 01: Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 58/2022/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

Điều 10. Điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp Giấy đăng ký hoạt động nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có tư cách pháp nhân hợp lệ theo quy định pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thành lập.

2. Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của Việt Nam.

3. Có đề xuất cụ thể về dự kiến chương trình, dự án, phi dự án để hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam trong 03 năm.

4. Có đề xuất Người đại diện tại Việt Nam.

2. Mẫu số 01: Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP

Mẫu số 01 quy định về việc đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/ BNG-HĐ

Hà Nội , ngày … tháng … năm …


GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Că n cứ Nghị định số... của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của tổ chức:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho tổ chức:

Trụ sở chính:

Quốc tịch: Số điện thoại:

được hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.

Điều 2. Người đại diện của tổ chức tại Việt Nam:

Ông/Bà

Ngày sinh: Quốc tịch:

Số hộ chiếu/CMND: Số điện thoại: E-mail:

Điều 3. Lĩnh vực hoạt động:

Mã ngành hoạt động:

Điều 4. Địa bàn hoạt động:

Điều 5. Số nhân viên của tổ chức tại Việt Nam:

Nhân viên người nước ngoài: ( ) người;

Nhân viên người Việt Nam: ( ) người.

Điều 6. Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam:

Điều 7. Giấy đăng ký có giá trị từ ngày đến ngày

Điều 8. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại lần thứ ( ) vào ngày... tháng ... năm ....

KT. THỦ TRƯỞNG
PHÓ THỦ TRƯỞNG

Trên đây là mẫu số 01 Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 36
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo