Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm 2024

Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là mẫu danh sách Đảng viên được chi bộ tổng hợp và đánh giá cuối năm.

1. Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm là gì?

Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm là gì?
Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm là gì?

Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm là mẫu được lập ra để thống kê thông tin về các Đảng viên, ngày vào Đảng, kết quả đánh giá cuối năm của đảng viên... Từ đó các cơ quan, tổ chức dễ dàng nắm được các Đảng viên của đơn vị mình, dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, đánh gúa cuối năm.

2. Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm 2024

Danh sách Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm 2021

ĐẢNG BỘ ……………………………

CHI BỘ: …………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………………, ngày.......tháng.......năm …

DANH SÁCH 
Đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm …

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Ngày

TGCM

Ngày vào đảng

Kết quả đánh giá cuối năm

Tỷ lệ

Ghi chú

Nam

Nữ

DBị

CThức

Số phiếu

Tỷ lệ %

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Dự bị

19

Dự bị

Dự bị

NGƯỜI LẬP BIỂU T/M CHI ỦY – CHI BỘ

Bí thư

3. Tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm

Việc đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm căn cứ theo quy định tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019

(1) Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

(2) Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân...

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

(3) Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

(4) Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

(5) Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 2.471
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo