Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Mô đun 4.0 có nội dung là xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS, mời các thầy cô tham khảo và tải về để tìm hiểu rõ hơn về nội dung module 4.

Modul 4 gồm các nội dung: Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học; Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Nội dung mô đun 4 HĐTN, HN THCS

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN 4

Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường THCS” là mô đun thứ tư trong 9 mô đun thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV phổ thông được ban hành theo Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình GDPT 2018.

Mô đun 4 tập trung hướng dẫn tổ chuyên môn và GV xây dựng các loại kế hoạch dạy học và giáo dục thực hiện chương trình GDPT 2018, cụ thể là: Giới thiệu về kế hoạch giáo dục của nhà trường mà trọng tâm là khung kế hoạch thời gian thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học làm căn cứ để các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ, của cá nhân; hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ (bao gồm kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục); hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch giáo dục của cá nhân; hướng dẫn xây dựng, phát triển kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS.

Như vậy, mô đun 4 là sự vận dụng tổng hợp các kết quả tập huấn cho GV về Chương trình GDPT 2018 (mô đun 1), phương pháp dạy học và giáo dục (mô đun 2) và kiểm tra đánh giá (mô đun 3) để xây dựng các loại kế hoạch giáo dục nói trên trong bối cảnh cụ thể của nhà trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực HS.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

Kết thúc tập huấn, học viên có thể:

  • Khái quát được những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS ở trường
  • Xây dựng được kế hoạch giáo dục HĐTN, HN của tổ chuyên môn.
  • Xây dựng được kế hoạch giáo dục của cá nhân trong năm học.
  • Xây dựng được kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực
  • Phân tích, đánh giá được kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề thông qua trường hợp thực tiễn (case studies);
  • Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực HS (đối với GV phổ thông cốt cán).

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN 4

Mô đun bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS THCS.

Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục HĐTN, HN của tổ chuyên môn ở trường THCS.

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch giáo dục của GV.

Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề ở trường THCS.

Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực HS.

IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

Kế hoạch bồi dưỡng mô đun 4 (dành cho GV cốt cán) theo công thức (7:2:7), trong đó: bồi dưỡng qua mạng lần 1 (7 ngày), bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày) và bồi dưỡng qua mạng lần 2 (thực hành cuối khóa 7 ngày).

4.1. Kế hoạch bồi dưỡng qua mạng

Thời lượng 7 ngày – trước khi tổ chức bồi dưỡng trực tiếp.

4.1.1. Mục tiêu bồi dưỡng

Sau 7 ngày học tập qua mạng trước trực tiếp, học viên phải hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng các kế hoạch giáo dục (được hướng dẫn trong tài liệu này) để xây dựng được 4 kế hoạch (kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của gv và kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề) theo 4 phụ lục trong công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 3.107
0 Bình luận
Sắp xếp theo