Phiếu nhận xét, đánh giá SGK Công nghệ 9 2024

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 9 được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là tổng hợp mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 9 môn Công nghệ của cả 3 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô trong công tác góp ý, nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 9 cho năm học 2024-2025.

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Công nghệ 9

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: CÔNG NGHỆ; LỚP: 9

- Họ và tên giáo viên:......................................................................................................

- Chức vụ: Giáo viên...................... Tổ chuyên môn: Tự nhiên.......................................

- Đơn vị công tác: Trường THCS.....................................................................................

I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SGK

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/3/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:

1. Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của đị phương.

2. Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

1. Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), NXB: Giáo dục Việt Nam

1.1. Ưu điểm:

- Nội dung chương trình thể hiện đầy đủ các mục tiêu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với trình độ học sinh và thể hiện các cấp độ nhận thức của học sinh.

- Kênh chữ và hình ảnh minh họa được thiết kế phù hợp với học sinh

- Nội dung trong sách giáo khoa có tính phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với khả năng nhận thức của các em học sinh.

- Tạo cơ hội để nhà trường, tổ hoặc nhóm chuyên môn và giáo viên dễ dàng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác và bổ sung những nội dung, hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tiễn của địa phương .

- Triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học thực tế tại nhà trường. Giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư địa phương.

- Sách giáo khoa có tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp.

- Nguồn học liệu sử dụng đa dạng, phù hợp, dễ sử dụng.

1.2. Hạn chế: Không

2. Bộ sách “Cánh Diều”, tác giả: Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), NXB: Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam

2.1. Ưu điểm:

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học.

- Đảm bảo nội dung yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục.

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính vừa sức với học sinh.

- Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ trợ cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh phong phú, đa dạng, hữu ích và dễ sử dụng. Kèm theo sách giáo khoa là website hỗ trợ quản lý, sử dụng các thiết bị, cung cấp tài nguyên dạy học, tranh ảnh phù hợp với nội dung bài học.

- Cách trình bày khoa học, hình ảnh đẹp, rõ ràng, chữ viết dễ nhìn.

- Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở địa phương

- Nguồn học liệu sử dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với học sinh, dễ sử dụng.

2.2. Hạn chế: Không

3. Bộ sách“Chân trời sáng tạo”, tác giả: Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), NXB: Giáo dục Việt Nam.

3.1. Ưu điểm:

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học.

- Đảm bảo nội dung, đáp ứng tốt theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 2018

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương .

- Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

- Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

- Nguồn học liệu sử dụng đa dạng, phong phú, phù hợp, dễ sử dụng

3.2. Hạn chế: Không

....., ngày 12 tháng 3 năm 2024

Người đánh giá

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Công nghệ 9 - mẫu 2

TRƯỜNG THCS .....

TỔ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

NĂM HỌC 2024 – 2025

(Theo tiêu chí ban hành kèm Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

Người thực hiện: ...................................................................................................

Nơi công tác: Trường THCS .................................................................................

Chức vụ: Giáo viên

Môn: Công nghệ ...............................Lớp: 9...........................................................

Nội dung đánh giá

Tiêu chí

Ý kiến nhận xét, đánh giá về SGK môn học của các Nhà xuất bản

TÊN BỘ SGK:

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

TÊN BỘ SGK:

KẾT NỐI TRI THỨC.

TÊN BỘ SGK:

CÁNH DIỀU.

I. Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1. Nội dung sách giáo khoa (SGK) đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng. Các bài học trong SGK gần gũi, phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán, lịch sử, địa lý của địa phương.

Nội dung sách giáo khoa (SGK) đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng.

Các bài học trong SGK gần gũi với thực tiễn.

Nội dung sách giáo khoa (SGK) đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng.

Các bài học trong SGK gần gũi với thực tiễn.

Nội dung sách giáo khoa (SGK) đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng.

Các bài học trong SGK gần gũi với thực tiễn.

2. Cấu trúc các bài học trong SGK thuận lợi để các nhà trường và giáo viên lồng ghép, bổ sung những nội dung thích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, logic; thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù môn học (theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT);có tính mở tạo cơ hội để nhà trường, tổ/ nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục thích hợp, sát với thực tế của địa phương.

Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước

Kiến thức phù hợp trình độ học sinh, đáp ứng yêu cầu hội nhập, ứng dụng thực tế tốt.

Đảm bảo tính kế thừa các kiến thức học sinh đã được học, phù hợp với lứa tuổi, dễ tiếp thu

Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương: cần nguồn nhân lực có tay nghề, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về tổng quan chương trình: Cấu trúc các bài trong một chương hợp lý, khoa học. SGK thiết kế nhiều hoạt động thực hành trải nghiệm phong phú, thích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Đảm bảo tính kế thừa các kiến thức học sinh đã được học, phù hợp với lứa tuổi, dễ tiếp thu

Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương

3. Nội dung các bài học trong SGK có tính phân hoá, đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp theo đối tượng học sinh khác nhau. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động có các mức độ khác nhau phù hợp các đối tượng học sinh và đặc điểm kinh tế, xã hội các vùng trong tỉnh.

Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

4. SGK được trình bày cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, có thẩm mĩ, tạo hứng thú cho học sinh. Tranh ảnh, bảng biểu, hình vẽ rõ ràng; kênh chữ, kiểu chữ, cỡ chữ phù hợp. Chất liệu in sách tốt, giá thành hợp lý phù hợp với mức sống của đa số người dân trong vùng.

Trình bày đẹp, gọn, màu sắc hài hòa, hình ảnh rõ ràng, cỡ chữ phù hợp.

Trình bày đẹp, kênh chữ trình bày chưa gọn, hình ảnh rõ ràng, cỡ chữ phù hợp.

Trình bày đẹp, gọn, màu sắc hài hòa, hình ảnh rõ ràng, cỡ chữ phù hợp.

II. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

1. Mức độ kiến thức trong SGK phù hợp với đối tượng học sinh; nội dung chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy độc lập, khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

Mức độ kiến thức trong SGK phù hợp với đối tượng học sinh

Phù hợp năng lực, trình độ giáo viên và điều kiện tổ chức giảng dạy tại địa phương

Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất , đáp ứng tốt trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Giúp rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy độc lập, khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức;

Mức độ kiến thức trong SGK phù hợp với đối tượng học sinh

Phù hợp năng lực, trình độ giáo viên và điều kiện tổ chức giảng dạy tại địa phương

Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất , đáp ứng tốt trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Mức độ kiến thức trong SGK phù hợp với đối tượng học sinh

Phù hợp năng lực, trình độ giáo viên và điều kiện tổ chức giảng dạy tại địa phương

Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất , đáp ứng tốt trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

2. Nội dung các bài học có phần tích hợp kiến thức liên môn; có các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh; phù hợp cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục và triển khai nội dung giáo dục địa phương.

Bài học có phần tích hợp kiến thức liên môn ở một số chương.

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Bài học có phần tích hợp kiến thức liên môn ở một số chương.

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Bài học có phần tích hợp kiến thức liên môn ở một số chương.

Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

3.Các bài học/chủ đề trong SGK được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt, lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

Các bài học/chủ đề trong SGK được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt, lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực

Đảm bảo tính phân hóa, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

Đảm bảo tính phân hóa, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

4. SGK đảm bảo tính khả thi triển khai với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu đội ngũ và các điều kiện dạy học khác nhau của nhà trường; có các tài liệu bổ trợ, nguồn học liệu phong phú cho học sinh tham khảo. Nhà xuất bản có đội ngũ đáp ứng cho việc hỗ trợ tập huấn, triển khai theo yêu cầu của địa phương.

SGK đảm bảo tính khả thi triển khai với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu đội ngũ và các điều kiện dạy học khác nhau của nhà trường

Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra - đánh giá hướng đến giáo dục thông minh

SGK đảm bảo tính khả thi triển khai với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu đội ngũ và các điều kiện dạy học khác nhau của nhà trường

Kết luận:

Mỗi bộ SGK đều có ưu điểm và những điểm chưa phù hợp riêng, cụ thể như sau:

BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Ưu điểm:

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học.

- Đảm bảo nội dung, đáp ứng tốt theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 2018

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương .

- Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

- Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

- Nguồn học liệu sử dụng đa dạng, phong phú, phù hợp, dễ sử dụng

Nội dung chưa phù hợp:

Kết luận: Nhìn chung SGK đảm bảo tính khả thi triển khai với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu đội ngũ và các điều kiện dạy học khác nhau của nhà trường

BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

Ưu điểm:

- Nội dung chương trình thể hiện đầy đủ các mục tiêu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với trình độ học sinh và thể hiện các cấp độ nhận thức của học sinh.

- Kênh chữ và hình ảnh minh họa được thiết kế phù hợp với học sinh

- Nội dung trong sách giáo khoa có tính phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với khả năng nhận thức của các em học sinh.

- Tạo cơ hội để nhà trường, tổ hoặc nhóm chuyên môn và giáo viên dễ dàng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác và bổ sung những nội dung, hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tiễn của địa phương .

- Triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học thực tế tại nhà trường. Giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư địa phương.

- Sách giáo khoa có tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp.

- Nguồn học liệu sử dụng đa dạng, phù hợp, dễ sử dụng.

Nội dung chưa phù hợp:

Kết luận: Nhìn chung SGK đảm bảo tính khả thi triển khai với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu đội ngũ và các điều kiện dạy học khác nhau của nhà trường

BỘ SÁCH CÁNH DIỀU.

Ưu điểm:

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học.

- Đảm bảo nội dung yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục.

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính vừa sức với học sinh.

- Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ trợ cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh phong phú, đa dạng, hữu ích và dễ sử dụng. Kèm theo sách giáo khoa là website hỗ trợ quản lý, sử dụng các thiết bị, cung cấp tài nguyên dạy học, tranh ảnh phù hợp với nội dung bài học.

- Cách trình bày khoa học, hình ảnh đẹp, rõ ràng, chữ viết dễ nhìn.

- Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở địa phương

- Nguồn học liệu sử dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với học sinh, dễ sử dụng.

Nội dung chưa phù hợp:

Kết luận: Nhìn chung SGK đảm bảo tính khả thi triển khai với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu đội ngũ và các điều kiện dạy học khác nhau của nhà trường

Đồng ý chọn bộ sách này.

NGƯỜI THỰC HIỆN

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
3 7.570
0 Bình luận
Sắp xếp theo