Đáp án Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 2024 - Tuần 1

Đáp án Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024 - Vào ngày 17/5/2024, Cuộc thi tìm hiểu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát động tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi nhằm phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và con người tỉnh Sóc Trăng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh.

Sau đây là chia sẻ gợi ý Đáp án Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 2024 do Hoatieu.vn tổng hợp và biên soạn, bạn đọc có thể tham khảo nhằm nhanh chóng hoàn thành bài dự thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2024 của mình.

Lưu ý: Gợi ý Đáp án Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024 do HoaTieu.vn tổng hợp và thực hiện, đáp án chỉ mang tính chất tham khảo.

1. Gợi ý đáp án trắc nghiệm Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 2024

Cuộc thi đang trong giai đoạn 1: Diễn ra từ ngày 17/05/2024 - 25/05/2024.

Câu hỏi 1: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc xây dựng nền giáo dục mới phải được coi là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài, có tác dụng?

D. Làm cho dân tộc chúng ta xứng đáng với nước Việt Nam độc lập

Câu 2:

A. Chính trị và văn hóa

B. Kinh tế và văn hóaĐáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

C. Văn hóa và đạo đức

D. Văn hóa và tôn giáo

A. Vai trò động lực của văn hóaĐáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

B. Chức năng của văn hóa

C. Vị trí của văn hóa

D. Đặc trưng của văn hóa

Câu 4:

A. Dân tộc, nhân văn, dân chủ và hiện đại.

B. Dân tộc, khoa học, đại chúng và nhân văn.

C. Dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.Đáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

D. Dân tộc, dân chủ, hiện đại và nhân văn.

A. Soi đường.Đáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

B. Soi sáng.

C. Dẫn lối.

D. Chỉ đường.

Câu 6: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã xác định: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với…”:

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Xã hội.

D. Tất cả những nội dung trên.Đáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

Câu 7: Chuyên đề 2024 xác định: “Coi di sản văn hóa địa phương là ….. để phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam”.

A. Chỗ dựa

B. Động lực tinh thần

C. Điểm tựaĐáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

D. Công cụ

Câu 8: Dù Kê là loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc nào?

A. Chăm.

B. Hoa.

C. Khmer.Đáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

D. Kinh.

Câu 9: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra chủ trương về phát triển con người như thế nào?

A. .“….Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển”

B. “Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”

C. “Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là mục tiêu của sự phát triển”

D. “….Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững…”Đáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

Câu 10: Tư tưởng nhân văn - đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ở “...”, khoan dung rộng lớn và cao cả?

A. ý chí sắt đá, kiên cường

B. tinh thần cao cả, trong sáng

C. lối sống giản dị, thanh cao

D. lòng nhân hậuĐáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu về môi trường Giấc mơ xanh 2024

*Cuộc thi hiện vẫn đang được Hoatieu tiếp tục cập nhật, mời các bạn cùng tham khảo.

2. Thể lệ Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024

Đáp án Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 2024
Đáp án Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 2024

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề năm 2024 được tổ chức trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng: https://soctrang.dcs.vn

Nội dung thi gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, phát triển con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giá trị, bản sắc văn hóa, con người Sóc Trăng được hình thành trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa các dân tộc, chăm lo nguồn lực con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi được tiến hành liên tục trong 4 kỳ, bắt đầu từ ngày 17/5/2024 và kết thúc vào ngày 15/6/2024. Cụ thể:

  • Kỳ 1: Bắt đầu từ 10h00 ngày 19/5/2024 đến 23h59 ngày 25/5/2024
  • Kỳ 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 26/5/2024 đến 23h59 ngày 01/6/2024
  • Kỳ 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 02/6/2024 đến 23h59 ngày 08/6/2024
  • Kỳ 4: Bắt đầu từ 0h00 ngày 09/6/2024 đến 23h59 ngày 15/6/2024

Kết thúc mỗi kỳ, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt kết quả cao. Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi cũng trao giải cho các tập thể có số lượng bài dự thi và số cá nhân đạt giải nhiều nhất; các cá nhân là thí sinh tham gia đủ 4 kỳ thi tuần và đạt nhiều giải cá nhân chung cuộc.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 313
0 Bình luận
Sắp xếp theo