Tiêu chí đánh giá công chức viên chức mới nhất

Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó việc áp dụng tiêu chí đánh giá công chức viên chức mới nhất sẽ tuân theo các quy định tại nghị định này.

Theo đó, bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được quy định như sau:

I. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 90/2020.

2. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 90/2020.

3. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 90/2020.

4. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 90/2020.

II. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công chức

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 90/2020.

2. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 90/2020.

3. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 90/2020.

4. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 90/2020.

III. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng viên chức

1. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 90/2020.

2. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 90/2020.

3. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 90/2020.

4. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 90/2020.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Xem chi tiết nội dung các tiêu chí tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.204
0 Bình luận
Sắp xếp theo