Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên khi áp dụng chế độ tiền lương mới

Công văn trả lời về thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên giáo viên

Vẫn tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên theo các quy định cũ. Đây là nội dung chính tại công văn 8982/BTC-HCSN ngày 27/7/2020 trả lời Bộ GD&ĐT về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Theo đó, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Điều 76 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) quy định về tiền lương “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thủ theo nghề theo quy định của Chính phủ”.

Nội dung này phù hợp với quy định tại Điểm 3.1.d Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó quy định “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức), tức là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo (phụ cấp thâm niên nhà giáo).

Như vậy, về nguyên tắc, từ thời điểm 01/7/2020 chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo quy định tại Luật Giáo dục sửa đổi 2009 và các văn bản có liên quan bị bãi bỏ, không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

- Tại thời điểm hiện nay, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD&ĐT cáo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho lùi thời gian thực hiện Điều 76 Luật Giáo dục 2019 cho đến khi chế độ tiền lương mới ban hành và có hiệu lực;

Theo đó, tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, phụ cấp thâm niên của giáo viên vẫn chưa bị cắt cho đến khi áp dụng chế độ tiền lương mới.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 5.313
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn đức Thi
    Nguyễn đức Thi :))
    Thích Phản hồi 28/08/20