Tải Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH file doc, pdf về sửa đổi quy định việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy

Thông tư số 08 2023 BLĐTBXH

Ngày 29/8/2023 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

________

Số: 08/2023/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia như sau:

“2. Ghi chính xác, đầy đủ nội dung trong danh sách đề nghị cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho những người đạt yêu cầu theo Mẫu 02, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này.”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện như sau:

“1. Khi có nhu cầu xác định, xác định lại mức độ khuyết tật thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật.”

3. Sửa đổi các Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp như sau:

a) Sửa Mẫu số 1 thành Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Sửa Mẫu số 6 thành Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Sửa Mẫu số 8 thành Mẫu số 30 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Sửa đổi các Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp như sau:

a) Sửa Mẫu số 01 thành Mẫu số 31 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Sửa Mẫu số 03 thành Mẫu số 32 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Sửa Mẫu số 09 thành Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Sửa Mẫu số 12 thành Mẫu số 34 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Sửa đổi các Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng như sau:

a) Sửa Mẫu số 01 thành Mẫu số 35 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Sửa Mẫu số 03 thành Mẫu số 36 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Sửa Mẫu số 09 thành Mẫu số 37 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Sửa Mẫu số 12 thành Mẫu số 38 ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Sửa đổi Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thành Mẫu số 39 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

2. Bãi bỏ Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04-A, Mẫu số 04-B và Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

3. Bãi bỏ một phần của Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người như sau:

a) Bãi bỏ nội dung “có xác nhận của Ủy ban nhân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở” quy định tại khoản 3 Điều 4;

b) Bãi bỏ nội dung “có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16;

c) Bãi bỏ Phụ lục 3 và Phụ lục 16.

4. Bãi bỏ nội dung “(có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú)” tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

5. Bãi bỏ nội dung “Hộ khẩu thường trú”, nội dung “Hiện có hộ khẩu thường trú tại”, nội dung “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” tại Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 05 và Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

6. Bãi bỏ nội dung “Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú trong trường hợp người sử dụng lao động là hộ gia đình hoặc cá nhân” tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.

Điều 3. Bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội liên tịch ban hành

1. Bãi bỏ các Mẫu số 1A, Mẫu số 1B, Mẫu số 1C, Mẫu số 02, Mẫu số 3A, Mẫu số 3B, Mẫu số 3C, Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C, Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp 01 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a) Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 4;

b) Bãi bỏ Mẫu số 01a và Mẫu số 01b;

c) Bãi bỏ từ “hộ khẩu” tại khoản 1 Điều 4 và điểm d khoản 2 Điều 4;

d) Bãi bỏ từ “hộ khẩu” tại cột thứ 5 và cột thứ 10 Mẫu số 03, cột thứ 5 và cột thứ 10 Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch.

3. Bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm như sau:

a) Bãi bỏ nội dung “Người lao động là người dân tộc thiểu số: bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân” tại điểm a khoản 1 Điều 4;

b) Bãi bỏ Mẫu số 01 và Mẫu số 03.

4. Bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH- BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp như sau:

a) Bãi bỏ nội dung “và sổ hộ khẩu (Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao có mang bản chính để đối chiếu)” tại điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 4;

b) Bãi bỏ Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V.

5. Bãi bỏ Chương II và Mẫu số 01, Mẫu số 02 của Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Điều 4. Mẫu giấy tờ thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến việc bãi bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú

Ban hành kèm theo Thông tư này là các Mẫu giấy tờ để thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

2. Các Mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại Thông tư, Thông tư liên tịch chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông tư này.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính Phủ);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục

CÁC MẪU GIẤY TỜ

(Kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

___________

TT

Mẫu giấy tờ

Áp dụng giải quyết thủ tục hành chính

1

Mẫu số 1

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú

Thực hiện đề nghị cấp chính sách nội trú tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016.

2

Mẫu số 2

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú

3

Mẫu số 3

Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ

Thực hiện đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016.

4

Mẫu số 4

Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ

5

Mẫu số 5

Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

Thực hiện đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

6

Mẫu số 6

Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần

Thực hiện đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

7

Mẫu số 7

Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong

Thực hiện đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

8

Mẫu số 8

Biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong

Thực hiện xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

9

Mẫu số 9

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong

Thực hiện việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

10

Mẫu số 10

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần

Thực hiện việc giải quyết chế độ chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

11

Mẫu số 11

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong

Thực hiện việc giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV- BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

12

Mẫu số 12

Danh sách thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp một lần

Hướng dẫn lập danh sách thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp một lần tại Thông tư liên tịch số 08/20 12/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

13

Mẫu số 13

Danh sách thân nhân của thanh niên xung phong đã từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần

Hướng dẫn lập danh sách thân nhân của thanh niên xung phong đã từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

14

Mẫu số 14

Danh sách thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Hướng dẫn lập danh sách thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

15

Mẫu số 15

Tổng hợp danh sách thanh niên xung phong đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần

Hướng dẫn tổng hợp danh sách thanh niên xung phong đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012.

16

Mẫu số 16

Giấy đề nghị hỗ trợ

Thực hiện đề nghị hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016.

17

Mẫu số 17

Giấy đề nghị hỗ trợ

Thực hiện đề nghị hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016.

18

Mẫu số 18

Tờ khai của người hưởng trợ cấp

Thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp tại Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2014.

19

Mẫu số 19

Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp

20

Mẫu số 20

Bản khai cá nhân

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

21

Mẫu số 21

Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp

22

Mẫu số 22

Biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong

23

Mẫu số 23

Bản khai của người (hoặc tổ chức) lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết

24

Mẫu số 24

Bản khai của người (hoặc tổ chức) lo mai táng đối với thanh niên xung phong đã chết

25

Mẫu số 25

Quyết định về việc giải quyết trợ cấp mai táng

26

Mẫu số 26

Sơ yếu lý lịch trích ngang của người dự kiến là giám đốc cơ sở

Hướng dẫn làm sơ yếu lý lịch trích ngang của người dự kiến là giám đốc cơ sở tại Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

27

Mẫu số 27

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán

Thực hiện đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán tại Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

28

Mẫu số 28

Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm người giữ chức giám đốc

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

29

Mẫu số 29

Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm người giữ chức giám đốc

30

Mẫu số 30

Văn bản đề nghị công nhận giám đốc

31

Mẫu số 31

Văn bản đề nghị thành lập hội đồng trường

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.

32

Mẫu số 32

Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường

33

Mẫu số 33

Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị

34

Mẫu số 34

Văn bản đề nghị công nhận hiệu trưởng

35

Mẫu số 35

Văn bản đề nghị thành lập hội đồng trường

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng.

36

Mẫu số 36

Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường

37

Mẫu số 37

Văn bản đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị

38

Mẫu số 38

Văn bản đề nghị công nhận hiệu trưởng

39

Mẫu số 39

Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

...........................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiNgười ký:Nguyễn Bá Hoan
Số hiệu:08/2023/TT-BLĐTBXHLĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:29/08/2023Ngày hiệu lực:12/10/2023
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo