Quyết định 108/QĐ-VKSTC 2020 quy định Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh tra

Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh tra

Quyết định 108/QĐ-VKSTC năm 2020 về hệ thống mẫu trong hoạt động của thanh tra Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VIỆN TRƯNG VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN TI CAO

Căn cứ Luật T chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018;

Căn cứ Quy chế t chức và hoạt động ca Thanh tra Viện kim sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Viện kim sát nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hệ thống mẫu dùng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân.

Điều 2. Hệ thống mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-VKSTC-T1 ngày 18/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân các cấp căn cứ Quyết định thi hành.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, T1.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

DANH MỤC

MẪU VĂN BẢN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA,

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA

THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VKSTC ngày 16/4/2020

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

MẪU SỐ

TÊN BIỂU MẪU

GHI CHÚ

I

Mẫu báo cáo sử dụng trong công tác quản lý

01/TTra

Báo cáo kết quả công tác tháng, 6 tháng, năm

II

Mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra

02/TTra

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm

03/TTra

Kế hoạch thanh tra năm

04/TTra

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm

05/TTra

Quyết định tiến hành thanh tra theo kế hoạch

06/TTra

Quyết định thanh tra đột xuất

07/TTra

Quyết định thanh tra lại

08/TTra

Báo cáo kết quả thanh tra

09/TTra

Kết luận thanh tra

III

Mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/TTra

Giấy biên nhận đơn

11/TTra

Thông báo về việc thụ lý việc khiếu nại

12/TTra

Thông báo về việc không thụ lý việc khiếu nại

13/TTra

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

14/TTra

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại

15/TTra

Quyết định về việc TĐC thi hành QĐ bị khiếu nại

16/TTra

QĐ hủy bỏ Quyết định TĐC thi hành QĐ bị khiếu nại

17/TTra

Quyết định thành lập HĐTV giải quyết khiếu nại

18/TTra

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại

19/TTra

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại

20/TTra

Quyết định về việc thụ lý và xác minh giải quyết tố cáo

21/TTra

Thông báo về việc thụ lý tố cáo

22/TTra

Thông báo về việc không thụ lý tố cáo

23/TTra

Thông báo nội dung tố cáo

24/TTra

Quyết định về việc đình chỉ việc giải quyết tố cáo

25/TTra

Quyết định về việc tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo

26/TTra

Quyết định về việc tiếp tục giải quyết tố cáo

27/TTra

Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

28/TTra

Kết luận nội dung tố cáo

29/TTra

Quyết định về việc giải quyết lại tố cáo

30/TTra

Thông báo kết luận nội dung tố cáo

IV

Mẫu văn bản dùng chung trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

31/TTra

Báo cáo đề xuất

32/TTra

Kế hoạch về việc tiến hành

33/TTra

Quyết định về việc bổ sung thành viên

34/TTra

Quyết định về việc thay đổi thành viên

35/TTra

Quyết định về việc gia hạn thời hạn

36/TTra

Quyết định về việc trưng cầu giám định

37/TTra

Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu

38/TTra

Yêu cầu báo cáo giải trình

39/TTra

CV chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho CQĐT

40/TTra

Phiếu chuyển đơn

41/TTra

Quyết định về việc xác minh thông tin vi phạm

42/TTra

Quyết định về việc thu hồi tiền sai phạm

43/TTra

Biên bản làm việc

44/TTra

Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Pháp lý được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 27
0 Bình luận
Sắp xếp theo