Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV

Ngày 04/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019. Sau đây là nội dung chi tiết.

Nội dung Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3964/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018
Kính gửi:- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 như sau:

A. Nhiệm vụ chung

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên (HSSV).

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với HSSV theo quy định của pháp luật.

Ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên tại các sở GDĐT, cơ sở giáo dục, đào tạo.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

1. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với HSSV; đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến HSSV về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/03/2017 của Bộ GDĐT).

- Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, vận dụng cụ thể vào từng đơn vị trường học; tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo gắn với trách nhiệm của HSSV giai đoạn hiện nay; Tổ chức sử dụng giảng dạy tài liệu tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ cho học sinh trong các cấp học từ năm học 2018-2019. Sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và HSSV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

3. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong HSSV theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học .

Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HSSV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động rèn luyện, học tập; Đoàn-Hội để tạo nguồn kết nạp đảng.

4. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

5. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HSSV. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HSSV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HSSV. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến HSSV; không để HSSV bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

6. Xây dựng mạng lưới và tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên. Các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học tuyển chọn, cử báo cáo viên cốt cán tham gia giao ban, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và triệu tập của Bộ GDĐT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy/thành ủy.

Tổ chức hoặc tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác HSSV; giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, giám thị; cán bộ làm công tác Đoàn-Hội-Đội... tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của Bộ GDDT, Trung ương Đoàn, địa phương tổ chức.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HSSV.

Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác HSSV trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn), tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.eom/giaoducct.vu.9.)

II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (theo Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/2016 của Bộ GDĐT), cụ thể:

- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của ngành Giáo dục được xác định tại Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 4/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Bộ GDĐT sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (dự kiến tháng 10/2018).

- Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông. Các sở GDĐT phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học đã được Bộ GDĐT cho phép để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý; đảm bảo các điều kiện (nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu giáo dục...) để triển khai hiệu quả công tác tâm lý tư vấn trong các trường phổ thông. Thực hiện nghiêm quy định về định mức giảm tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, tạo môi trường để HSSV tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca trong Lễ chào cờ. Tổ chức cho HSSV hát Quốc ca với tinh thần, cảm xúc tự hào, tự tôn dân tộc; hát Quốc ca trên nền nhạc không lời, sử dụng đúng nhạc Quốc ca và hướng dẫn sử dụng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại địa chỉ https://bvhttdl.gov.vn).

- Phân công HSSV trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, lao động làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh... thường xuyên trong năm học.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Các sở GDĐT, các cơ sở đào tạo tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học theo quy định tại Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục; khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HSSV (Hội thi Giai điệu tuổi hồng...) góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp HSSV hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ; Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học... nhằm tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu quý sách; Các nhà trường thành lập và khuyến khích HSSV tham gia các câu lạc bộ sở thích, tài năng câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho HSSV nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho HSSV.

- Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, chăm sóc người có công (theo Chương trình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

- Đẩy mạnh công tác Đoàn, Hội, Đội trong các nhà trường. Quản lý chặt chẽ nội dung hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của HSSV; không tổ chức cho HSSV tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.

2. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và văn bản của Bộ GDĐT quy định quy tắc ứng xử trong trường học.

Các cơ sở giáo dục xây dựng, ban hành và triển khai bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV theo quy định khung của Bộ GDĐT.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục; Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016) ; Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 (Chương trình số 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 30/8/2018).

- Trên cơ sở các chương trình phối hợp giữa Bộ GDĐT và Trung ương Đoàn TNCSHCM, các sở GDĐT và tỉnh/thành Đoàn triển khai ký chương trình phối hợp hoạt động năm học 2018-2019; chỉ đạo các phòng GDĐT ký chương trình phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp; phân công đội ngũ kiêm nhiệm triển khai công tác thanh niên và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.

- Các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GDĐT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn bản liên quan khác.

4. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong HSSV, Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức hiệu quả, thiết thực Lễ Khai giảng năm học mới; các cơ sở đào tạo triển khai hướng dẫn Tuần Sinh hoạt công dân-HSSV năm học 2018-2019 (theo Công văn 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 Bộ GDĐT).

Các sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học 2018-2019 (theo Công văn số 3403/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT); Lễ tri ân dành cho học sinh lớp 12, Lễ đón học sinh đầu cấp...

5. Tăng cường công tác tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho HSSV (theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa).

Các sở GDĐT chủ trì, phối hợp tham mưu, xây dựng kế hoạch của địa phương về công tác giáo dục kỹ năng sống trong các cấp học trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HSSV. Các cơ sở giáo dục, đào tạo nghiên cứu lựa chọn các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm...

6. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HSSV.

7. Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT.

8. Đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới Cờ hàng tuần đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên theo hướng lồng ghép tổ chức các chuyên đề, tọa đàm, tiểu phẩm... tuyên truyền về giáo dục, phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên internet - mạng xã hội hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường...

III. Công tác học sinh, sinh viên

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

2. Các cơ sở giáo dục đại học tiếp thực hiện nghiêm túc Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với người học trình độ đại học. Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm triển khai Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với hệ chính quy các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp (dự kiến ban hành vào tháng 11/2018).

3. Tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho HSSV trong nhà trường và khu vực cổng trường học, an toàn trên các xe đưa đón HSSV tới trường. Chỉ đạo triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh THCS và THPT; triển khai bộ tài liệu giáo dục ”Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

4. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong HSSV

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” và Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong HSSV đến năm 2020";

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GDĐT;

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan;

- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT- BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GDĐT); Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011;

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2018.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tích hợp trong nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 của Bộ GDĐT.

6. Tăng cường công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ GDĐT.

7. Tổ chức thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 (theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của thủ tướng Chính phủ); xây dựng và tổ chức hệ thống hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học; triển khai công tác xã hội trong trường học; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HSSV, nhất là các HSSV có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng các hoạt động phù hợp.

8. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV. Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với HSSV và Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức vay đối với HSSV. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

9. Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục, lễ phục của học sinh, sinh viên theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009, Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 và các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT.

10. Tiếp tục triển khai Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

C. Tổ chức thực hiện

1. Các sở GDĐT và các cơ sở đào tạo bám sát nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên của năm học 2018-2019 để xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục và giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, viên chức, người học trong toàn Ngành thực hiện.

2. Chế độ báo cáo: Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV học kỳ I trước ngày 19/01/2019; Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 trước ngày 22/6/2019. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: vugdcthssv@moet.gov.vn; ĐT: 024.38684485./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, NV;
- TW Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN;
- UBND tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Ủy ban quốc gia đổi mới GDĐT;
- Hội Khuyến học VN; ,
- Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam;
- Hiệp hội Thiết bị GD Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.
Nguyễn Thị Nghĩa

Thuộc tính Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV

Số hiệu:3964/BGDĐT-GDCTHSSV
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực, ngành:Giáo dục
Nơi ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:04/09/2018
Ngày hiệu lực:04/09/2018
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Số hiệu:3964/BGDĐT-GDCTHSSVLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:04/09/2018Ngày hiệu lực:04/09/2018
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo