Công văn 3846/BGDĐT-GDTX 2018

Công văn 3846/BGDĐT-GDTX năm 2018

Công văn 3846/BGDĐT-GDTX năm 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nội dung công văn 3846/BGDĐT-GDTX 2018

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản3846/BGDĐT-GDTX 2018
Nơi ban hànhBộ giáo dục
Lĩnh vựcGiáo dục
Người kýNguyễn Hữu Độ
Loại văn bảnCông văn
Ngày ký28/08/2018
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3846/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ năm học 2018-
2019 đối với GDTX
Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018
Kính gửi:
- Sở giáo dục đào tạo các tỉnh, thành phố;
- Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.
Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của B trưởng Bộ Giáo dục
Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục; Quyết
định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành
Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX) như sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng hội học tập giai đoạn 2012 - 2020
Đề án Xóa chữ đến năm 2020” đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi người dân;
nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau khi sáp nhập; tăng cường quản đối với trung
tâm ngoại ngữ, tin học; đổi mới công tác quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
cho các trung tâm GDTX.
2. Đa dạng hóa các chương trình, nội dung hình thức tổ chức dạy học, chú trọng phát
triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thiết thực hiệu quả để thu hút nhiều người
đến học tại c s GDTX; tiếp tục mở rộng dạy n hóa kết hợp với dạy nghề góp
phần phân luồng học sinh sau trung học sở; đổi mới phương pháp dạy học đổi mới
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của B Chính
trị về đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Kế hoạch của ngành Giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về
đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT
1. Tiếp tục triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng
những việc làm thường xuyên, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, thái
độ nh vi của cán bộ, giáo viên, học viên. Chỉ đạo các trung tâm giáo dục thường
xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt trung
tâm GDTX) nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ
năng sống cho học viên; xây dựng môi trường học tập văn minh an toàn lành mạnh.
2. Căn cứ Kế hoạch chung của ngành thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ
về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; căn cứ vào điều kiện thực tế nhu cầu phát triển,
các địa phương tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm đổi mới căn bản,
toàn diện GDĐT nâng cao chất lượng giáo dục của các sở GDTX.
3. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với
từng địa phương nhằm ng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về học tập
suốt đời xây dựng hội học tập; khai thác kinh nghiệm trong nước quốc tế về giáo
dục thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng hội học tập; chia sẻ kinh nghiệm của
sở GDTX hoạt động hiệu quả (nhiều người học); tìm kiếm, cung cấp thông tin giới thiệu
trên các phương tiện thông tin đại chúng về những tấm gương học tập suốt đời; những gia
đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, ... tích cực tham gia xây dựng
hội học tập.
II. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng hội học tập
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (UBND tỉnh) các biện pháp chỉ đạo ng
cao chất lượng thực hiện các đề án thành phần; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá
kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng hội học tập giai đoạn 2012-2020”
(Đề án 89) các đề án thành phần; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện
Đề án 89 tại địa phương. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thực hiện tốt
các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Đề án 89.
2. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo c quan liên quan phối hợp tổ chức Tuần lễ hưởng
ứng học tập suốt đời (HTSĐ) năm 2018 tại địa phương (từ ngày 01/10/2018 đến ngày
07/10/2018) với các hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực hiệu quả. Chỉ đạo các
phòng GDĐT, các sở giáo dục thuộc phạm vi quản triển khai tổng kết 5 năm thực
hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày
Sách Việt Nam.
3. Phối hợp với các lực lượng hội, các quan truyền thông để tuyên truyền vận động
toàn dân tích cực tham gia vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng hội học tập;
phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng các mô hình gia đình học tập: dòng họ học tập,
cộng đồng học tập nhằm giúp cho mọi người dân đều tham gia học tập, học tập suốt đời;
kịp thời biểu dương gương sáng tự học để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất - kinh
doanh, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng công việc góp phần xóa đói, giảm
nghèo, tăng trưởng kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Tuyên dương nhân rộng các
hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây
dựng hội học tập.
4. Phối hợp với Hội khuyến học củng cố, kiện toàn tổ chức hội khuyến học (Chi hội
khuyến học, Ban khuyến học) các trường học, nhất các trường đại học, cao đẳng
nhằm khuyến khích việc học tập ng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng
viên, nhân viên giúp đỡ học sinh, sinh viên vượt lên trong học tập.
5. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện
các hoạt động của Đề án theo hướng dẫn tại Thông số 07/2018/TT-BTC ngày
24/01/2018 của Bộ Tài chính.
6. Đẩy mạnh triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp theo Thông tư số
44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ GDĐT. Tham mưu UBND tỉnh nghiên
cứu, lựa chọn đề xuất các thành phố tham gia mạng lưới các thành phố học tập toàn
cầu của UNESCO (Bộ GDĐT s công văn hướng dẫn cụ thể).
7. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến m
2020 định hướng đến năm 2030 theo Kế hoạch số 161/KH-BGDĐT ngày 26/3/2018
của Bộ GDĐT; chỉ đạo các phòng GDĐT, các sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển
khai các hoạt động phát triển văn hóa đọc gắn với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp phù hợp với điều kiện từng vùng miền.
III. Đẩy mạnh công tác xóa chữ
1. Tiếp tục điều tra, cập nhật thông tin về người chữ trên hệ thống thông tin phổ cập
giáo dục xóa chữ (XMC) của Bộ GDĐT đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.
2. Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD-XMC các cấp. Xây dựng kế hoạch mở các lớp
XMC GDTTSKBC, tham mưu hỗ trợ kinh phí cho công tác PCGD, XMC từ chương
trình mục tiêu quốc gia y dựng nông thôn mới của địa phương.
3. Tích cực vận động người trong độ tuổi 15-60 tham gia học các lớp học XMC giáo
dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC); đảm bảo duy trì, củng cố chuẩn XMC mức
độ 1, nâng chuẩn XMC mức độ 2 đối với địa n thuận lợi. Đặc biệt chú trọng XMC cho
đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế hội
đặc biệt khó khăn, người khuyết tật.
4. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các quan, đoàn thể vận động các nhân, các tổ
chức trong hội tham gia công tác XMC (bao gồm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động
người đi học, tổ chức lớp học, dạy XMC GDTTSKBC,...).
5. Đổi mới phương pháp dạy học XMC gắn với phát triển cộng đồng nhằm nâng cao
chất lượng dạy học, tạo động tăng hứng thú cho người học (có thể vận dụng
phương pháp Reflect).
6. Tích cực mở các lớp học với những nội dung thiết thực với đời sống lao động sản xuất
cho những người mới biết chữ tại các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), giúp
người mới biết chữ củng cố kết quả học tập hạn chế tình trạng tái chữ.
IV. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở GDTX
Đánh giá bài viết
1 189
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo