Chỉ thị số 11/CT-UBND

Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------

Số: 11/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh
-----------------------

Nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã có nhiều cố gắng và đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. Đại đa số học sinh đã cố gắng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nếp sống, phấn đấu trở thành những học sinh thanh lịch, văn minh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nếp sống. Một số học sinh có hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông, về văn minh trật tự đô thị, có hành vi ứng xử trái nếp sống văn hóa trong gia đình và nơi công cộng. Cá biệt có trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chuẩn đạo đức xã hội.

Thực hiện Điều lệ trường phổ thông, Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 29/9/2006 của UBND Thành phố triển khai Chương trình số 08-CT/TU ngày 04/8/2006 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đoàn thể của Thành phố, UBND quận huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học:

- Có biện pháp hiệu quả tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh trong các trường học của Thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, tính văn hóa trong ngôn ngữ và hành động cho học sinh. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các trường học.

- Khẩn trương biên tập, hoàn thiện Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội đảm bảo chất lượng; tổ chức thật tốt việc tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy cho học sinh sau khi Bộ tài liệu được phê duyệt, bằng nhiều hình thức có hiệu quả.

- Có biện pháp xây dựng quan hệ thầy trò, bạn bè trong sáng, bền chặt; ngăn ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời mâu thuẫn giữa các cá nhân học sinh trong và ngoài nhà trường, tránh để xảy ra mất đoàn kết dẫn đến xung khắc, gây gổ; Xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định pháp luật và điều lệ nhà trường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Giáo dục kết hợp ba môi trường: Gia đình - nhà trường - xã hội đối với học sinh các cấp học, ngành học.

- Duy trì và đẩy mạnh các cuộc vận động xây dựng “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”, “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” trong toàn ngành.

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn Thành phố.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả để các gia đình trên địa bàn Thành phố nâng cao trách nhiệm giáo dục, quản lý con em thực hiện pháp luật và đạo đức, nếp sống thanh lịch, văn minh trong gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Vận động các bậc ông bà, cha mẹ trong gia đình có nếp sống văn hóa, tôn trọng pháp luật, làm gương cho con cháu.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân, tập trung vào đối tượng học sinh và cha mẹ học sinh.

4. Công an Thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể, các trường học và các đơn vị liên quan có nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống tệ nạn xã hội đối với học sinh.

5. Ủy ban nhân dân quận huyện, thị xã:

- Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo quận huyện, thị xã có biện pháp hiệu quả tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh trong các trường học thuộc quận huyện, thị xã quản lý.

- Chỉ đạo các ngành, các đoàn thể có biện pháp tăng cường trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, quản lý con em thực hiện pháp luật và đạo đức, nếp sống thanh lịch, văn minh trong gia đình, trường học và nơi công cộng.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của Thành phố: Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan vận động, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân thành viên giáo dục, quản lý con em mình và tham gia giáo dục, vận động thanh thiếu niên nói chung thực hiện pháp luật và đạo đức, nếp sống thanh lịch, văn minh trong gia đình, trường học và nơi công cộng.

Giáo dục đạo đức, nếp sống cho học sinh các cấp là nhiệm vụ lớn, rất quan trọng cho hiện tại và tương lai, đòi hỏi làm thường xuyên, kiên trì, nhiều công sức và sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận huyện, thị xã và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT, Bộ VHTT&DL;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UB MTTQ, các đoàn thể TP: LĐLĐ,
Đoàn TNCS, HLHPN, Hội CCB;
- Các Sở GD&ĐT, VHTTDL,
Tư pháp, Công an TP;
- UBND quận huyện, thị xã;
- Các báo, đài của Hà Nội;
- Đ/c CVP, các đ/c PVP;
- P.VHKG, TH;
- Lưu VT, VHKGv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Ngô Thị Thanh Hằng

Đánh giá bài viết
1 90
0 Bình luận
Sắp xếp theo