Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT

Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT - Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục

Ngày 10/8 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành giáo dục. Theo đó ĐH Kinh tế Quốc dân, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ là 3 trường đại học đầu tiên không có cơ quan chủ quản.

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2919/CT-BGDĐT
Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018
CHỈ THỊ
VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-
NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp nh Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-
CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo;
Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số
51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục
phổ thông; c Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ.
Căn c tình hình thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ thị toàn ngành Giáo
dục ưu tiên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm học
2018 -2019 như sau:
I. Phương hướng chung
1. Nâng cao chất lượng giáo dục các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện
nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân ch trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường thực hiện tốt vệ sinh
trường học; tăng cường giáo dục chính trị tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng
xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
2. Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp khu công nghiệp, khu chế xuất;
đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản nhà nước, kiên
quyết chống hành vi bạo hành trẻ khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.
3. Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách
giáo khoa mới, nhất đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập, rèn luyện, đặc biệt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới chế quản
trong các trường phổ thông.
4. Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo
nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập
quốc tế u cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường
việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
5. Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học
tập cộng đồng, các trung m giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sau sáp nhập;
chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy
định; soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng hội học tập; thúc đẩy
việc học tập của người lớn.
II. Các nhiệm vụ chủ yếu
1. soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới sở giáo dục đào tạo trong cả nước
a) Tổ chức rà soát, sắp xếp hợp mạng lưới sở giáo dục mầm non, phổ thông theo
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập các chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm chất
lượng giáo dục; chú trọng phát triển trường, lớp mầm non khu công nghiệp, khu chế
xuất.
b) Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các sở giáo dục đại học sở đào tạo
giáo viên. Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường phạm để nâng cao chất
lượng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên viên chức quản lý giáo dục.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục các cấp
a) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục Đào tạo về việc tăng cường công tác quản nâng cao đạo đức nhà giáo;
thực hiện đúng quy chế làm việc văn hóa công sở.
b) Tiếp tục soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, giảng viên gắn với việc bảo đảm các
quy định về định mức số lượng giáo viên, giảng viên đối với các cấp học trình độ đào
tạo, phù hợp với việc soát, sắp xếp, điều chỉnh lại một cách hợp hệ thống, quy
trường, lớp.
Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Công n số
3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc thực
hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục. Thực hiện c giải pháp bảo đảm đủ số
lượng, cấu giáo viên các cấp học theo quy định.
c) Triển khai các đề án nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục.
Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục phổ thông cốt cán theo
chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ
quản giáo dục thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.
d) Thực hiện bổ nhiệm, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, thi/xét thăng hạng bổ
nhiệm, xếp lương theo quy định; thực hiện tốt công tác chính sách, thi đua, khen thưởng
nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.
đ) Bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu
theo các vị trí việc làm.
3. Đổi mới giáo dục giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp
định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông
a) Tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non;
thực hiện chương trình hỗ trợ cha mẹ trẻ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ;
xây dựng, triển khai các hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm
sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên các nhóm lớp
mầm non độc lập thục.
b) Ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới; hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa;
xây dựng nội dung tài liệu giáo dục địa phương; hướng dẫn triển khai thực hiện
Đánh giá bài viết
1 1.209
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo