Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT

Ngày 27/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm. Mời các bạn tham khảo và tải thông tư 15/2018/TT-BGDĐT để sử dụng.

Thuộc tính văn bản - Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT

Số hiệu15/2018/TT-BGDĐT
Loại văn bảnThông tư
Lĩnh vực, ngànhGiáo Dục
Nơi ban hànhBộ Giáo Dục và Đào Tạo
Người kýNguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành27/07/2018
Ngày hiệu lực11/09/2018
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 15/2018/TT-BGDĐT
Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN T TRANG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA C SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CÁC TRƯỜNG
CAO ĐẲNG PHẠM
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc
cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng
thông tin điện tử của quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ v quản
lý, cung cấp, sử dụng dịch v Internet thông tin trên mạng;
Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 về việc tăng cường sử
dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của quan nhà nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục công nghệ thông tin,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư quy định t chức hoạt động, sử
dụng thư điện tử và trang thông tin điện t của các sở giáo dục đại học, các trường
cao đẳng phạm.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Thông này quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện
tử hoặc cổng thông tin điện tử (sau đây gọi chung trang thông tin điện tử) của các sở
giáo dục đại học, các trường cao đẳng phạm.
2. Thông này áp dụng đối với c đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao
đẳng phạm các viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến
(sau đây gọi chung sở giáo dục đại học).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhóm thư điện tử (email group) tập hợp các địa chỉ thư điện tử được lập để chia sẻ
thông tin nội bộ giữa các địa chỉ t điện t tham gia nhóm. Khi một thành viên trong
nhóm gửi đến địa chỉ chung của nhóm thì c thành viên trong nhóm đều nhận được.
2. RSS (Really Simple Syndication) một chuẩn định dạng nhằm mục đích chia sẻ nội
dung trên mạng máy tính.
3. Chuẩn Dublin Core về dữ liệu đặc tả một tập bao gồm 15 yếu tố dữ liệu đặc tả
bản được sử dụng để tả tài nguyên. Trong đó, dữ liệu đặc tả (metadata) những
thông tin tả các đặc tính của dữ liệu như nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện
các đặc tính khác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy cập, quản lưu trữ
dữ liệu.
Điều 3. Yêu cầu chung về hệ thống thư điện tử trang thông tin điện tử
1. Việc thiết kế, xây dựng thư điện tử trang thông tin điện tử phải đáp ứng các yêu cầu
sau:
a) Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông
39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin Truyền thông
ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong quan
nhà nước.
b) Sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 (tên miền riêng).
2. Hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học được thiết lập
theo một trong các phương thức sau:
a) Tự đầu thiết lập hệ thống.
b) Thuê dịch vụ công nghệ thông tin hoặc sử dụng dịch vụ miễn phí.
3. Việc quản thư điện tử trang thông tin điện tử tại các sở giáo dục đại học đảm
bảo các nội dung sau:
a) quy chế quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử trang thông tin điện tử.
b) giải pháp kỹ thuật duy trì hoạt động liên tục, ổn định, an toàn thông tin cho hệ
thống thư điện tử trang thông tin điện tử.
c) kế hoạch nâng cấp, bảo trì thường xuyên đáp ứng u cầu của thực tế lấy người
sử dụng làm trung tâm.
4. Việc đầu xây dựng bố trí nhân lực quản lý, vận hành hệ thống t điện tử
trang thông tin điện tử do sở giáo dục đại học thực hiện. Kinh phí triển khai, vận hành
hệ thống thư điện tử trang thông tin điện tử được cân đối trong dự toán chi của sở
giáo dục đại học.
Chương II
THƯ ĐIỆN TỬ
Điều 4. Quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử
1. sở giáo dục đại học trách nhiệm cung cấp miễn phí thư điện tử tên miền riêng
(gồm địa chỉ và không gian lưu trữ) cho các đơn vị trực thuộc, cán bộ quản lý, giảng viên;
khuyến khích cung cấp thư điện tử cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên phục
vụ công tác quản lý, điều hành giao dịch trên môi trường mạng.
2. Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng thư điện tử của sở giáo dục đại học bao gồm tối
thiểu các quy định sau:
a) Quy định về cung cấp, quản trị thư điện tử.
b) Quy định về nội dung thông tin gửi, nhận qua thư điện tử.
c) Quy định trách nhiệm của các đơn vị, nhân khi sử dụng thư điện tử.
3. Việc quản lý, quản trị, vận hành hệ thống thư điện tử tại sở giáo dục đại học được
giao cho một đơn vị thực hiện.
Điều 5. Nhóm thư điện t dùng chung
1. Bộ Giáo dục Đào tạo thiết lập nhóm thư điện tử dùng chung để trao đổi thông tin
giữa Bộ Giáo dục Đào tạo với các sở giáo dục đại học.
2. Các nhóm thư điện tử dùng chung do Bộ Giáo dục Đào tạo cung cấp quản bao
gồm:
a) Nhóm thư điện t của thủ trưởng các sở giáo dục đại học:
b) Nhóm thư điện tử của văn thư các sở giáo dục đại học:
3. sở giáo dục đại học trách nhiệm liên hệ với Bộ Giáo dục Đào tạo (Cục Công
nghệ thông tin) để đăng kí, cập nhật kịp thời địa chỉ thư điện tử của thủ trưởng bộ
phận văn thư vào nhóm thư điện tử dùng chung.
Đánh giá bài viết
1 100
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo