Quyết định 960/QĐ-TTG năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 960/QĐ-TTG 2018

Quyết định 960/QĐ-TTG năm 2018 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo do thủ tướng chính phủ ban hành ngày 6/8/2018. Để thuận tiện cho việc sử dụng, các bạn có thể tải quyết định 960/QĐ-TTG trong bài viết dưới đây của VnDoc.

Nội dung quyết định 960/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Đại học Đà Nẵng.

2. Đại học Huế.

3. Đại học Thái Nguyên.

4. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Trường Đại học Cần Thơ.

6. Trường Đại học Đà Lạt.

7. Trường Đại học Đồng Tháp.

8. Trường Đại học Giao thông Vận tải.

9. Trường Đại học Hà Nội.

10. Trường Đại học Kiên Giang.

11. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

12. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

13. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

14. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

15. Trường Đại học Mở Hà Nội (đổi tên từ Viện Đại học Mở Hà Nội).

16. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

17. Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

18. Trường Đại học Ngoại thương.

19. Trường Đại học Nha Trang.

20. Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

21. Trường Đại học Quy Nhơn.

22. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

23. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

24. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

25. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

26. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

27. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

28. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

29. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

30. Trường Đại học Tây Bắc.

31. Trường Đại học Tây Nguyên.

32. Trường Đại học Thương mại.

33. Trường Đại học Việt Đức.

34. Trường Đại học Vinh.

35. Trường Đại học Xây dựng.

36. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

37. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

38. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh.

39. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang.

40. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

41. Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

42. Trường Dự bị Đại học thành phố Hồ Chí Minh.

43. Trường Hữu nghị 80.

44. Trường Hữu nghị T78.

45. Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

46. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

47. Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.

48. Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.

49. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực.

50. Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ theo các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Trường Đại học Mở Hà Nội (3b);
- Lưu: VT, TCCV (2b). PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Đánh giá bài viết
1 77
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo