Thông tư 76/2018/TT-BTC

Thông tư 76/2018/TT-BTC - Quy định mới về mức chi xây dựng chương trình đào tạo đại học

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí NSNN được cấp có thẩm quyền giao để xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học.

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 76/2018/TT-BTC
Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018
THÔNG
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO,
BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Ngân sách nhà ớc;
Căn cứ Nghị định số
87/2017/NĐ-CP
ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính s nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông ớng dẫn nội dung, mức chi xây dựng
chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục
nghề nghiệp:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định nội dung, mức chi ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng
chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục
nghề nghiệp.
Trình độ đào tạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng
10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng:
Thông này áp dụng đối với các quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục
nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt đơn vị) s dụng kinh
phí t ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn
giáo trình môn học.
Điều 2. Nguồn kinh phí chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình
môn học
1. Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước được cấp thẩm quyền giao
để xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học theo đúng các quy định
của Luật Ngân sách nhà nước các quy định liên quan.
2. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước khuyến khích c đơn vị sử
dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để xây dựng chương
trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học.
Các đơn vị được vận dụng các quy định tại Thông y trong việc sử dụng các nguồn
kinh phí hợp pháp khác khi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học.
Mức chi cụ thể do thủ trưởng đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm phù
hợp với khả năng kinh phí của đơn vị.
Điều 3. Các nội dung mức chi chung
1. Chi hội nghị, hội thảo, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác phí để phục vụ cho hoạt
động xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình: nội dung mức chi thực hiện
theo quy định tại Thông số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, Thông số 01/2010/TT-BTC
ngày 06 tháng 1 năm 2010 của B Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách
nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu t chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại
Việt Nam chi tiêu tiếp khách trong nước (sau đây viết tắt Thông số 01/2010/TT-
BTC).
2. Các nội dung chi cho các hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo: áp
dụng theo quy định tại Thông số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ
Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, s dụng quyết toán kinh phí thực hiện các
cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống quốc gia (sau đây viết tắt Thông s
109/2016/TT-BTC).
3. Chi dịch hiệu đính tài liệu:
a) Chi dịch nói t tiếng nước ngoài sang tiếng Việt ngược lại: Nội dung mức chi
thực hiện theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Thông số 01/2010/TT-BTC;
b) Chi phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số ngược lại: Mức
tiền công áp dụng bằng mức chi thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy
định tại Thông s 109/2016/TT-BTC;
c) Chi dịch hiệu đính tài liệu: Mức chi theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông số
338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán,
quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây
dựng văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật;
d) Trường hợp các quan, đơn vị sử dụng cán bộ của các quan, đơn vị để tham gia
công tác dịch hiệu đính tài liệu thì được thanh toán tối đa bằng 50% mức chi thuê
ngoài quy định tại điểm a, b c Khoản 3 Điều 3 Thông này.
4. Chi xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về chương trình đào tạo, giáo trình: áp dụng
theo quy định tại Thông số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy t hoạt động thường xuyên
của quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước các quy định khác về xây dựng
quản hệ thống dữ liệu của Nhà nước.
5. Chi in ấn tài liệu, mua văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây dựng chương trình
đào tạo, biên soạn giáo trình: mức chi căn cứ vào nhu cầu thực tế phát sinh do thủ trưởng
đơn vị quyết định hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp.
Điều 4. Chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học
Căn cứ nhiệm vụ được giao hoặc nhu cầu của đơn vị; căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị,
thủ trưởng đơn vị quyết định việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình
môn học (bao gồm xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung) bảo đảm phù hợp với yêu cầu
chuyên môn thực tế hoạt động của đơn vị.
Đánh giá bài viết
1 441
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo