Công văn 2039/BHXH-CSYT áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán BHYT

Công văn 2039/BHXH-CSYT - Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán BHYT

Ngày 29/5/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2039/BHXH-CSYT hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả.

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất

Mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2017 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2039/BHXH-CSYT

V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP
trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây viết tắt là BHXH các tỉnh)

Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 là 1.300.000 đồng/tháng. Để thống nhất từ ngày 01/7/2017, thực hiện thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (kể cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2017), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

  • 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng (một trăm chín lăm nghìn đồng).
  • 45 tháng lương cơ sở tương đương 58.500.000 đồng (năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).
  • 6 tháng lương cơ sở tương đương với 7.800.000 đồng (bảy triệu tám trăm nghìn đồng).

Đề nghị BHXH các tỉnh hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định./.

Nơi nhận:KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các Phó Tổng Giám đốc;
  • Các đơn vị: TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT;
  • Lưu: VT, CSYT (3b).
Nguyễn Minh Thảo
Đánh giá bài viết
1 230
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo