Mẫu đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa là mẫu đơn được lập ra để đăng ký lại phương tiện thủy nội địa. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức đăng ký, thông tin về phương tiện đăng ký lại. Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)

Kính gửi: .................................................................

- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ........................ đại diện cho các đồng sở hữu

- Trụ sở chính: (1) ....................................................................................................

- Điện thoại: ......................................... Email: .........................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện: ......................................................................................................

Số đăng ký: ..............................................................................................................

Công dụng: ...............................................................................................................

Ký hiệu thiết kế: .......................................................................................................

Năm và nơi đóng: .....................................................................................................

Cấp tàu: ...................................................................................................................

Vật liệu vỏ: ...............................................................................................................

Chiều dài thiết kế: .......... m

Chiều dài lớn nhất: ........ m

Chiều rộng thiết kế: ....... m

Chiều rộng lớn nhất: ............ m

Chiều cao mạn: .......... m

Chiều chìm: .................. m

Mạn khô: ............. m

Trọng tải toàn phần: .................. tấn

Số người được phép chở: ........... người

Sức kéo, đẩy: .......... tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ................................................

Máy phụ (nếu có): .......................................................................................................

Phương tiện này được (mua lại, hoặc điều chuyển ...): ..................................................

từ (ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị) ................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Đã đăng ký tại ................................................... ngày ..... tháng ...... năm ......

Nay đề nghị ............................................................ đăng ký lại phương tiện trên.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

..........., ngày...tháng...năm...
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

Đánh giá bài viết
1 677
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo