Quyết định số 01/QĐ-BHXH về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định số 01/QĐ-BHXH về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội có hiệu lực ngày 01/04/2014, thay thế Quyết định số 777/QĐ-BHXH; bãi bỏ Công văn số 1094/BHXH-CSXH.