Mẫu 03/ĐK-T-VAN: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Mẫu 03/ĐK-T-VAN: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN được ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Mẫu 03/ĐK-T-VAN: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Mẫu số: 03/ĐK-T-VAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------------

TỜ KHAI
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Kính gửi: <Tổng cục Thuế> ……………………

1. Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

4. Thông tin về đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: S ……….…………… ngày ……………………………

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, cụ thể như sau:

STT

Thủ tục thuế điện tử đăng ký ngừng sử dụng

Thời điểm ngừng

Lý do ngừng

<Đăng ký thuế>

<từ ngày..... tháng.... năm>

<Khai thuế>

<từ ngày..... tháng.... năm>

Người nộp thuế cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.


TCHỨC CUNG CẤP
DỊCH VỤ T-VAN
<Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN>


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:……
Chứng chỉ hành nghề số:
……
<Chữ ký số của đại lý thuế>

…, ngày…. tháng… năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
<Người nộp thuế ký điện tử>

Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu < > chỉ là giải thích hoặc ví dụ.

2. Hướng dẫn đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Người nộp thuế (NNT) lập tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. (Sau khi hoàn thành việc thực hiện đáng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định)

+ Bước 2. Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thực hiện kiểm tra, giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

- Cách thức thực hiện: Bằng phương thức điện tử, qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để gửi đến cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Thành phần, sô lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN: Tờ khai đáng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN theo mẫu số 03/ĐK-T-VAN.

+ Sô' lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quy định

- Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuê

- Cơ quan giải quyêt thủ tục hành chính: Tổng cục Thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo theo mẫu số 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 70
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo