Mẫu thông báo từ chối cho vay

Mẫu thông báo từ chối cho vay là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo từ chối cho vay là gì?

Mẫu thông báo từ chối cho vay là mẫu bản thông báo được lập ra để ghi chép về việc thông báo từ chối cho vay vốn. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, lý do từ chối... Mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng chính sách xã hội.

2. Mẫu thông báo từ chối cho vay số 1

Mẫu thông báo từ chối cho vay

CHI NHÁNH NHCSXH TỈNH ...........

Phòng giao dịch …………

------*-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------***------------

............, ngày tháng năm .......

THÔNG BÁO TỪ CHỐI CHO VAY

Kính gửi: Ông (bà)………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

Ngày…............tháng…..........năm…..........…, Chi nhánh (Phòng giao dịch) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (huyện)…......................................… nhận được Giấy đề nghị vay vốn kiêm khế ước nhận nợ của ông (bà)................................................................., do tổ trưởng Tổ TK&VV hoặc thôn trưởng ..........................................................gửi đến để đề nghị được vay vốn sử dụng vào mục đích ..................................................................................................

Chi nhánh (Phòng giao dịch) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (huyện)........................

........................................... Thông báo từ chối cho vay vốn đối với Ông (bà).............................

.............................................., vì lý do:.........................................................................................

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Ông (bà)...............................................,

chức vụ..................................................,số điện thoại..................................................................

Trân trọng thông báo!

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Mẫu thông báo từ chối cho vay số 2

NHCSXH tỉnh, TP …………………
PGD quận, huyện …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày ……. tháng……. năm………….

THÔNG BÁO TỪ CHỐI CHO VAY

Kính gửi: Ông (bà)……………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………….

Ngày……..tháng……….năm ………., Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội………………………………….nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của Ông (bà) gửi đến.

Sau khi thẩm định, kiểm tra chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh/huyện………………………………………………………………………thông báo từ chối cho vay đối với Ông (bà)………………………………………………………………..vì những lý do như sau:

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………..

Trường hợp Ông(bà) có nhu cầu nhận lại hồ sơ đã gửi về Ngân hàng đề nghị ông(bà) đến trụ sở NHCSXH …………………… địa chỉ …………………………… trong giờ làm việc để nhận lại hồ sơ.

Trân trọng thông báo!

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Thông báo từ chối cho vay được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại NHCSXH, 01 bản gửi cho khách hàng vay vốn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo