Mẫu bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán có điều khoản giảm giá

Mẫu bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán có điều khoản giảm giá là gì? Mẫu bảng kê gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán có điều khoản giảm giá là gì?

Mẫu bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán có điều khoản giảm giá là mẫu bảng kê được lập ra để ghi chép về việc kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán có điều khoản giảm giá. Mẫu nêu rõ nội dung theo dõi, thông tin hàng hóa... Mẫu được ban hành theo Quyết định 2061/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán có điều khoản giảm giá

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TB-CQBHVB

…………, ngày … tháng … năm …..

BẢNG KÊ THEO DÕI THỰC TẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA CÓ ĐIỀU KHOẢN GIẢM GIÁ

1) Người khai hải quan:

- Tên Công ty:

- Mã số thuế:

- Địa chỉ

2) Hợp đồng mua bán hàng hóa:

- Số:

- Ngày:

- Tổng lượng hàng hóa:

- Đơn giá chưa trừ khoản giảm giá (USD):

- Đơn giá đã trừ khoản giảm giá (USD):

- Tổng trị giá chưa trừ khoản giảm giá (USD):

- Tổng trị giá đã trừ khoản giảm giá (USD):

- Tỷ lệ giảm giá ... mức giảm giá …….

- Loại giảm giá:

STT

Tờ khai

Tên hàng

ĐVT

Lượng

Tổng trị giá

Số, ngày

Chi cục Hải quan

Chưa trừ khoản giảm giá

Đã trừ khoản giảm giá

Tổng cộng

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
(Ký, đóng du, ghi rõ chức vụ họ tên)

Mẫu bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán có điều khoản giảm giá

Mẫu bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán có điều khoản giảm giá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo